Мовленнєвий етикет як складник професійної компетентності майбутнього педагога

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті викладені теоретичні основи формування правильності мовлення майбутніх учителів. Описуються мовленнєві ситуації, під час яких майбутні педагоги одночасно, поетапно, свідомо й міцно засвоюють норми мовленнєвого етикету. В данной статье изложены теоретические основы формирования правильности речи будущих учителей. Описываются речевые ситуации, во время которых будущие учителя одновременно поэтапно, сознательно и крепко усваивают нормы речевого этикета. Theoretical bases of forming future teachers’ rightness of speech are presented in the article. Speech situations, during which future teachers simultaneously, step-by-step, consciously and thoroughly absorb the norms of speech etiquette are described. Key words: speech situation, norms of language, speech etiquette, speech etiquette system of units.
Опис
Ключові слова
мовленнєва ситуація, норми мови, мовленнєвий етикет, майбутні вчителі, професійна компетентність, нормы языка, речевая ситуация, будущие учителя, речевой этикет, профессиональная компетентность, speech situation, norms of language, speech etiquette, future teachers, professional competence
Цитування
Чернушенко Н. М. Мовленнєвий етикет як складник професійної компетентності майбутнього педагога / Н. М. Чернушенко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2017. – Вип. 4. – С. 102–107.