ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто питання співвідношення заборони дискримінації та гендерної рівності у трудових відносинах. Концепція сучасного трудового права базується на принципі гендерної рівності у трудових відносинах. Даний принцип є засадою побудови сучасного трудового законодавства, яке відповідає у цій сфері міжнародним та європейським стандартам. Зазначено, що заборона дискримінації і як наслідок гендерна рівність у трудових відносинах є відправними точками у реалізації права на працю як того базового права, що породжує багато інших трудових прав внаслідок його реалізації. Адже вони формують рівні можливості у здійсненні всього спектру трудових прав, дозволяючи досягти інтересу, пов’язаного із реалізацію себе у професійній сфері та отриманні можливості заробляти собі на життя працею. The publication examines the issue of the relationship between the prohibition of discrimination and gender equality in labor relations. The concept of modern labor law is based on the principle of gender equality in labor relations. This principle is the basis for the construction of modern labor legislation that meets international and European standards in this area. It is noted that the prohibition of discrimination and, as a result, gender equality in labor relations are the starting points in the implementation of the right to work as a basic right that gives rise to many other labor rights as a result of its implementation. After all, they form equal opportunities in the exercise of the entire spectrum of labor rights, allowing to achieve interest related to the realization of oneself in the professional sphere and obtaining the opportunity to earn a living by work.
Опис
Ключові слова
трудове право, гендерна рівність, дискримінація, аспірантські роботи, labor law, gender equality, discrimination, postgraduate works
Цитування
Новіченко Н. В. Окремі питання співвідношення заборони дискримінації та гендерної рівності у трудових відносинах / Н. В. Новіченко // Права та основоположні свободи людини у контексті євроінтеграції України : круглий стіл до Дня юриста, 4 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 127–128.