ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ MS EXCEL ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто засоби розв’язання комбінаторних задач табличним процесором Microsoft Excel. Застосування Microsoft Excel у розв’язанні школярами задач з основ комбінаторики та теорії ймовірності дозволить підвищити ефективність використання навчального часу та перерозподілити його на користь посилення практичної складової за рахунок автоматизації виконання складних обчислень. В статье рассмотрены способы решения комбинаторных задач табличным процессором Microsoft Excel. Применение Microsoft Excel в решении школьниками задач на основе комбинаторики и теории вероятности позволит повысить эффективность использования учебного времени и перераспределить его на пользу усиления практической составляющей за счет автоматизации выполнения сложных вычислений. The article deals with the means of solving combinator tasks by the Microsoft Excel Table Processor. Application of Microsoft Excel in solving schoolchildren with the basics of combinatorics and probability theory will increase the efficiency of the use of educational time and redistribute it to the benefits of enhancing the practical component by automation of complicated computing.
Опис
Ключові слова
вбудовані функції Microsoft Excel, комбінаторні задачі, розв'язання задач, студентські роботи, встроенные функции Microsoft Excel, комбинаторные задачи, решение задач, студенческие работы, built-in Microsoft Excel functions, combinatory tasks, solving tasks, student works
Цитування
Пономарьова Н. О. Використання вбудованих функций MS EXCEL для розв'язання комбінаторних задач / Н. О. Пономарьова, К. С. Сусліченко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 96.