Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах демократичних перетворень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні розглянуто і визначено основні концепти державно-громадського управління закладом загальної середньої освіти в умовах демократичних перетворень. Схарактеризовано суть понять «демократичні перетворення в освіті», «державно-громадське управління закладом освіти», «механізми державно-громадського управління». Логічно вибудувоно інструментарій діагностики досліджуваної проблеми. Визначено цільові напрямки змісту комплексно-цільової програми, спрямовані на усунення виявлених проблем. Обраховано кошторис і надано методичні рекомендації щодо її виконання. The study considers and identifies the basic concepts of public administration of general secondary education in a democratic transformation. The essence of the concepts "democratic transformations in education", "state and public administration of educational institutions", "mechanisms of state and public administration" are characterized. Logically built tools for diagnosing the problem. The target directions of the content of the complex-target program aimed at eliminating the identified problems are determined. The estimate is calculated and methodical recommendations on its performance are given.
Опис
Ключові слова
демократичні перетворення, державно-громадське управління, механізми державно-громадського управління, Нова українська школа, democratic transformation, state and public administration, mechanisms of state and public administration, New Ukrainian school
Цитування
Колесник Я. О. Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах демократичних перетворень : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / Я. О. Колесник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 103 с. : табл. + дод.
Колекції