МЕХАНІЗМИ ЕНЕРГОІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА – НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ», «ЛЮДИНА - ВСЕСВІТ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглядається проблема функціонування організму людини на рівні навколишнього середовища та на рівні Всесвіту; проаналізовано теорію взаємодії хвильових процесів як основу розуміння сутності взаємодії людини з навколишнім середовищем; розкрито важливість уніфікації змісту освіти на основі синергетичного підходу, як основи формування сучасного світогляду населення України на засадах здоров’язбереження. In the theses the problem of functioning of the human body at the level of the environment and at the level of the Universe is considered; the theory of interaction of wave processes is analyzed as a basis for understanding the essence of interaction of a human with the environment; the importance of unifying the content of education based on the synergistic approach, as a basis for the formation of a modern world view of the Ukrainian population based on health preservation is revealed.
Опис
Ключові слова
здоров'я людини, довкілля, синергетичний підхід, здоров'язбереження, освіта, human health, environment, synergetic approach, health-preservation, education
Цитування
Гончаренко М. С. Механізм енергоінформаційного обміну системи «Людина – навколішне середовище», «Людина – Всесвіт» / М. С. Гончаренко, Н. В. Науменко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 97–100.