Проблема професійної адаптації в зарубіжних вищих педагогічних навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах проаналізовані результати вивчення сучасного стану проблеми професійної адаптації майбутніх фахівців у ВНЗ Франції та США. Наведено фактори і причини, що ускладнюють процес адаптації до професійної діяльності. Розглянуто питання підвищення ефективності професійної підготовки сучасного фахівця, обґрунтовано необхідність упровадження у навчальний процес сучасних зарубіжних освітніх технологій. В тезисах проанализированы результаты изучения современного состояния проблемы профессиональной адаптации будущих специалистов в вузах Франции и США. Приведены факторы и причины, затрудняющие процесс адаптации к профессиональной деятельности. Рассмотрены вопросы повышения эффективности профессиональной подготовки современного специалиста, обоснована необходимость внедрения в учебный процесс современных зарубежных образовательных технологий. Тhe results of study of the problem of future specialists’ professional adaptation in French and the US higher educational institutions have been analyzed in the article. The factors and reasons which complicate the process of adaptation to professional activity have been characterized. The problems of increasing the efficiency of modern specialists’ professional training have been revealed. The necessity of introduction of modern foreign educational technologies in education process has been substantiated.
Опис
Ключові слова
навчання у ВНЗ, професійна адаптація, особистісні якості, порівняльна характеристика, педагогічна система, обучение в ВУЗах, профессиональная адаптация, личностные качества, сравнительная характеристика, педагогическая система, education in universities, professional adaptation, personal qualities, comparative characteristic, pedagogical system
Цитування
Даніліч-Скакун А. А. Проблема професійної адаптації в зарубіжних вищих педагогічних навчальних закладах / А. А. Даніліч-Скакун // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 271–274.