Розвиток інтелектуальної комунікації в учнівської та студентської молоді ХХІ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
У статті розглянуто ключові етапи розвитку інтелектуальної комунікації в учнівської та студентської молоді ХХІ століття. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), розширив способи й засоби комунікації. Публічні особи й пересічні громадяни для доведення власної думки вдаються до відеобатлів, поширюють меми в мережі Інтернет, висловлюють свою позицію стосовно події (культурної, політичної, соціальної) через малюнок, фото, плакат на сторінці у Facebook, Instagram чи Twitter. Будь-яка інтернет-публікація (відео, текст, графіка) може спричинити спонтанну дискусію. В статье рассмотрены ключевые этапы развития интеллектуальной коммуникации у учащейся и студенческой молодежи XXI века. Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), расширило способы и средства коммуникации. Публичные лица и рядовые граждане для доказательства собственного мнения прибегают к видеобатлам, распространяют мемы в сети Интернет, выражают свою позицию относительно события (культурного, политического, социального) через рисунок, фото, плакат на странице Facebook, Instagram или Twitter. Любая интернет-публикация (видео, текст, графика) может привести к спонтанной дискуссии. The article examines the key stages in the development of intellectual communication among schoolchildren and students of the XXI century. The rapid development of information and communication technology (ICT) has expanded the ways and means of communication. Public figures and ordinary citizens resort to video battles to prove their opinion, spread memes on the Internet, express their position on an event (cultural, political, social) through a drawing, photo, poster on Facebook, Instagram or Twitter.
Опис
Ключові слова
інтелектуальна комунікація, молодь, заклади освіти, интеллектуальная коммуникация, молодежь, учебные заведения, intelligent communication, young people, educational institutions
Цитування
Майнаєв Ф. Я. Розвиток інтелектуальної комунікації в учнівської та студентської молоді ХХІ століття / Ф. Я. Майнаєв, О. І. Майнаєва // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. моногр. / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 402–406.