Musically-acoustic thesaurus as spatial dimension of cognitive process

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Uzhhorod National University
Анотація
Relevance. This article explores the intricate relationship between the musically-acoustic thesaurus – encompassing both musical and extra-musical elements – and cognitive processes, emphasizing the spatial dimension of cognition within auditory experiences. Purpose. The primary aim is to dissect the structure and function of the musically-acoustic thesaurus in individual and collective cognitive domains, highlighting its role in encoding and navigating the acoustic environment and its impact on musical and emotional experiences. Methodology. Through a comprehensive analysis of the auditory activity, the study examines how sonic phenomena, both musical and non-musical, are categorized, internalized, and utilized within human cognition. It considers the sonic environment's organization and how it influences the perception and emotional engagement with music and sound. Results. The findings indicate that the musically-acoustic thesaurus serves as a crucial framework for understanding and interacting with the acoustic world. It delineates how sounds are integrated into a complex network of cognitive processes, facilitating orientation in space-time, enabling emotional experiences, and fostering an aesthetic appreciation of the acoustic environment. Conclusions. The musically-acoustic thesaurus emerges as a pivotal element in the cognitive processing of sound, underscoring its dual role in practical orientation and emotional-aesthetic experiences. The study reveals that this thesaurus not only aids in navigating the sonic landscape but also enriches the individual's interaction with music and sound, thereby significantly contributing to the broader understanding of cognitive processes in auditory perception. Актуальність. Ця стаття досліджує складний взаємозв'язок між музично-акустичним тезаурусом, що охоплює як музичні, так і позамузичні елементи, та когнітивними процесами, наголошуючи на просторовому вимірі пізнання в межах слухового досвіду. Мета. Основна мета – дослідити структуру та функції музично-акустичного тезауруса в індивідуальній та колективній когнітивних сферах, підкреслити його роль у кодуванні та навігації в акустичному середовищі, а також його вплив на музичні та емоційні переживання. Методологія. Через комплексний аналіз слухової активності дослідження вивчає, як звукові явища, як музичні, так і немузичні, класифікуються, інтерналізуються та використовуються в людському пізнанні. Розглядається організація звукового середовища і те, як вона впливає на сприйняття та емоційне залучення до музики і звуку. Результати. Результати дослідження свідчать, що музично-акустичний тезаурус слугує важливою основою для розуміння та взаємодії з акустичним світом. Він окреслює, як звуки інтегруються в складну мережу когнітивних процесів, полегшуючи орієнтацію в просторі-часі, уможливлюючи емоційні переживання та сприяючи естетичному сприйняттю акустичного середовища. Висновки. Музично-акустичний тезаурус постає ключовим елементом когнітивної обробки звуку, підкреслюючи його подвійну роль у практичній орієнтації та емоційно-естетичному досвіді. Дослідження показує, що цей тезаурус не лише допомагає орієнтуватися у звуковому ландшафті, але й збагачує взаємодію людини з музикою і звуком, тим самим роблячи значний внесок у ширше розуміння когнітивних процесів у слуховому сприйнятті.
Опис
Ключові слова
acoustically-sonic environment, extra-musical component, musical memory, human-made signals, musical works, акустично-звукове середовище, екстрамузичний компонент, музична пам'ять, антропогенні сигнали, музичні твори
Цитування
Musically-acoustic thesaurus as spatial dimension of cognitive process / M. Kalashnyk, Ur. Loshkov, O. Yakovlev, A. Genkin, H. Savchenko // Scientific Herald of Uzhhorod University. Ser. Physics. – 2024. – Iss. 55. – Pp. 1421–1427. DOI: 10.54919/physics/55.2024.142af1