Німецький досвід розбудови гуманістичної філософії освіти та його значення для подолання залишків тоталітаризму в українському суспільстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-12-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сковородинівська філософська традиція є своєрідним щепленням проти тоталітаризму. Філософія свободи, яка ніколи не зникала у просторі української культури, завжди була альтернативою філософії обов’язку, яка у комуністичній ідеології трансформувалась у філософію зобов’язань перед державою та етику служіння. Латентне звернення Г. Сковороди до німецької філософської спадщини, передусім до її гуманістично-освітнього і просвітницького потенціалу можна розглядати як вказівку вчитись на чужих помилках, заощаджуючи енергію суспільства для соціальної і культурної творчості. Сковородиновская философская традиция является своеобразной прививкой против тоталитаризма. Философия свободы, никогда не исчезала в пространстве украинской культуры, всегда была альтернативой философии долга, который в коммунистической идеологии трансформировалась в философию обязательств перед государством и этику служения. Латентное обращение Г. Сковороды к немецкой философского наследия, прежде всего к ее гуманистически-образовательного и просветительского потенциала можно рассматривать как указание учиться на чужих ошибках, экономя энергии общества для социального и культурного творчества. Skovorodinov's philosophical tradition is a kind of inoculation against totalitarianism. The philosophy of freedom, has never disappeared in the space of Ukrainian culture, has always been an alternative to the philosophy of duty, which in the communist ideology was transformed into a philosophy of obligations to the state and the ethics of service. G. Skovoroda's latent appeal to the German philosophical heritage, primarily to its humanistic, educational and enlightening potential, can be seen as an instruction to learn from the mistakes of others, saving society energy for social and cultural creativity.
Опис
Ключові слова
гуманістична філософія, освіта, тоталітаризм, українське суспільство, гуманистическая философия, образование, тоталитаризм, украинское общество, humanistic philosophy, education, otalitarianism, Ukrainian society
Цитування
Култаєва М. Д. Німецький досвід розбудови гуманістичної філософії освіти та його значення для подолання залишків тоталітаризму в українському суспільстві / М. Д. Култаєва // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. "Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій", Харків, 6-7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 25–28.