УКРАЇНСЬКІ ПРОСВІТНИКИ МИНУЛОГО ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто питання національних цінностей у контексті проблеми виховання особистості на основі виховних національних традицій, які завжди привертали увагу відомих громадських діячів та педагогів минулого. Розкрито ідеї вчених, що дозволило розглядати національну самосвідомість як комплексну характеристику особистості, що ґрунтується на уявленні і усвідомленні себе як одиниці своєї нації, яка є відмінною від всіх інших націй. Таке усвідомлення виявляється у співвідношенні свого статусу, своїх уявлень і цінностей з цінностями нації, вимогами й особливостями свого національного середовища. Вивчення спадщини діячів минулого переконує, що розвиток духовних цінностей, які формують у дітей та молоді загальнонаціональний суспільний ідеал, єдину національну ідею, загальновизнану ідеологію державотворення, розвинену національну самосвідомість, є однією з основних педагогічних проблем, яка може бути вирішеною передусім освітніми засобами. The article deals with the issue of national values in the context of the problem of personality education on the basis of educational national traditions, which have always attracted the attention of famous public figures and teachers of the past. The ideas of scientists are revealed, which allowed to consider national consciousness as a complex characteristic of the personality, based on the and awareness of themselves as a unit of their nation, which is different from all other nations. This awareness is manifested in the correlation of one's status, perceptions and values with the values of the nation, the requirements and peculiarities of its national environment. The study of the heritage of past figures convinces that the development of spiritual values that form in children and youth a national social ideal, a single national ideal, a single national idea, a universally recognized ideology of state-building, developed national consciousness, is one of the main pedagogical problems that can be solved primarily by educational means.
Опис
Ключові слова
українські просвітники, педагогічна спадщина, формування ціннісної орієнтації, національне виховання, Ukrainian enlighteners, pedagogical heritage, formation of value orientation, national education
Цитування
Шевченко Н. О. Українські просвітники минулого щодо формування ціннісної сфери особистості у контексті сучасного національного виховання молоді / Н. О. Шевченко // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 380–386.