Біблійна герменевтика в давній українській літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Майдан
Анотація
Монографія присвячена висвітленню питання про місце та роль біблійної герменевтики в українській літературі XI–XVIII століть. Наголошено на тому, що перші переклади Біблії є початковим етапом розвитку екзегези Святого Письма в Україні. Крізь призму біблійної герменевтики розглянуто твори перекладної старокиївської літератури, відстежено їхній вплив на розвиток оригінальної літератури ХІ–ХІІІ століть, зокрема на творчість Іларіона, Кирила Туровського, Феодосія Печерського. Біблійну герменевтику в українській літературі XVI–XVIII століть подано як синтез східної та західної герменевтичних традицій. Із цього погляду проаналізовано творчість Василя Суразького, Мелетія Смотрицького, Йова Заліза, Феофана Прокоповича, Стефана Яворського, Дмитра Туптала, Іоана Максимовича, Григорія Сковороди та інших.The monograph is dedicated to highlighting the question of the place and role of biblical hermeneutics in Ukrainian literature of the 11th-18th centuries. Emphasized on the fact that the first translations of the Bible are the initial stage of the development of the exegesis of the Holy Scriptures in Ukraine. Through the prism of biblical hermeneutics, the works of translated Old Kyivan literature were examined, and their influence was traced on the development of original literature of the 11th-13th centuries, in particular on creativity Ilarion, Kyrylo Turovskyi, Feodosii Pecherskyi. Biblical hermeneutics in the Ukrainian literature of the 16th–18th centuries, it is presented as a synthesis of Eastern and Western hermeneutic traditions. Creativity was analyzed from this point of view Vasyl Surazkyi, Meletii Smotrytskyi, Yov Zaliza, Feofan Prokopovych, Stefan Yavorskyi, Dmytoa Tuptala, Ioan Maksymovych, Hryhorii Skovoroda and others.
Опис
Ключові слова
Біблія, Святе Письмо, біблійна герменевтика, давня українська література, Bible, Holy Scripture, biblical hermeneutics, ancient Ukrainian literature
Цитування
Левченко Н. М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі : монографія Н. М. Левченко. – Харків : Майдан, 2018. – 392 с.