ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті уточнено основні характеристики функціонування соціальних мереж: ідентифікація особи, присутність на сайті, статус відносин між користувачами, відкрита комунікація в соціальних мережах, спеціалізовані групи, обмін матеріалами. Висвітлено освітній потенціал соціальних мереж: створення відкритого освітнього середовища, розширення ресурсної бази предметного навчання, надання різноаспектної педагогічної підтримки здобувачам освіти; забезпечення прозорості оцінювання результатів досліджень. Наведено приклади використання соціальних мереж освіті. The article specifies the main characteristics of the functioning of social networks: identification of a person, presence on the site, status of relations between users, open communication in social networks, specialized groups, exchange of materials. The educational potential of social networks is highlighted: the creation of an open educational environment, the expansion of the resource base of subject learning, the provision of multi-faceted pedagogical support for education seekers; ensuring transparency of evaluation of research results. Examples of the use of social networks in education are given.
Опис
Ключові слова
соціальні мережі, освітній потенціал, Social Networks, Educational Potential
Цитування
Рєдін М. Освітній потенціал соціальних мереж / М. Рєдін, В. Андрієвська // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 103–110.