Індивідуалізація навчання учнів класичній хореографії у середніх спеціальних навчальних закладах України: історико-педагогічний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
У статті обґрунтовано актуальність дослідження проблеми індивідуалізації навчання класичній хореографії у середніх спеціальних навчальних закладах України другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Розглянуто сутність поняття індивідуалізації навчання в контексті дослідження. Визначено мету і відповідні завдання, об’єкт і предмет дослідження. Окреслено його територіальні та хронологічні межі. В статье обоснована актуальность исследования проблемы индивидуализации обучения классической хореографии в средних специальных учебных заведениях Украины второй половины ХХ – начала XXI века. Рассмотрена сущность понятия индивидуализации обучения в контексте исследования. Определены цели и соответствующие задачи, объект и предмет исследования. The article substantiates its relevance on the problem of individualization of teaching classical choreography in secondary special educational establishments of Ukraine of the second half of the XX - the beginning of the XXI century. The concept of individualization in the context of research is considered. The purpose and corresponding tasks, object and subject of research are defined. Territorial and chronological boundaries of the study are outlined.
Опис
Ключові слова
індивідуалізація навчання, індивідуальний підхід, друга половина ХХ століття – початок ХХІ століття, навчання хореографії, середні спеціальні навчальні заклади, индивидуализация обучения, индивидуальный подход, вторая половина ХХ века – начало XXI века, обучение хореографии, средние специальные учебные заведения, individualization of training, individual approach, second half of the XX century – the beginning of the XXI century, teaching choreography, secondary special educational institutions, secondary special educational institutions
Цитування
Пісоцька М. Е. Індивідуалізація навчання учнів класичній хореографії у середніх спеціальних навчальних закладах України: історико-педагогічний аспект / М. Е. Пісоцька, К. О. Кадашевич // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 48–51.