ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM–ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Під дослідницькими уміннями слід розуміти систему вмінь, здібностей та способів реалізації діяльності, що необхідні для здійснення дослідження або його окремих структурних частин. Цілі, завдання, зміст, форми і методи дослідження є цілісною системою, яка направлена на формування дослідницьких умінь учнів при реалізації STEM–орієнтованого підходу, що характеризується поєднанням міждисциплінарності та практичної спрямованості у вивченні математики. В роботі проаналізовано теоретичні аспекти формування дослідницьких умінь засобами «STEM»-освіти; розкрито сутність, зміст та особливості формування дослідницьких умінь; досліджено та проведено аналіз рівня сформованості дослідницьких умінь здобувачів освіти; теоретично обґрунтувано та експериментально перевірено методику формування дослідницьких умінь при реалізації STEM–орієнтованого підходу. Research skills should be understood as a system of skills, abilities and ways of implementing activities that are necessary for conducting research or its individual structural parts. The goals, tasks, content, forms and methods of research are a complete system aimed at forming the research skills of students in the implementation of a STEM-oriented approach, characterized by a combination of interdisciplinary and practical orientation in the study of mathematics. This study analyzed the theoretical aspects of the formation analyzed of research skills by means of "STEM" education; the essence, content and features of the formation of research skills are revealed; researched and analyzed the level of formation of the research skills of the students of education; to theoretically substantiate and experimentally verify the method of formation of research skills in the implementation of the STEM-oriented approach.
Опис
Ключові слова
дослідницькі уміння, STEM, профільна школа, research skills, specialized school
Цитування
Новохатська О. О. Формування дослідницьких умінь при реалізації STEM-орієнтованого підходу в профільній школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / О. О. Новохатська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 83 с. : табл. + дод.
Колекції