ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ КЛАСТЕРИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті наведено стислий огляд світового досвіду застосування кластерного підходу в освіті, розглянуто перспективи його адаптації в Україні. Розвиток освіти на основі кластерного підходу почався в Європі у 1990-ті роки. У багатьох країнах світу відбувається укрупнення університетів шляхом їх організаційного злиття, що забезпечує економію адміністративних витрат і поліпшення показників національної системи освіти в міжнародних рейтингах. Метою статті є огляд світового досвіду створення й розвитку освітніх кластерів як умови підвищення конкурентоспроможності вітчизняних закладів освіти, визначення перспектив його адаптації в Україні. Аналіз закордонного досвіду показав, що функціонують різні типи кластерів: за напрямами діяльності; за рівнями організації; за галузями освіти тощо. Дослідники визначають освітній кластер як групу навчальних закладів, які локалізовані на одній території, формують як кінцевий продукт освітню послугу, конкурують і взаємодіють один з одним, мають постачальників необхідних чинників виробництва, обладнання, спеціалізованих послуг, інфраструктури, науково-дослідницьких інститутів, водночас посилюють конкурентні переваги один одного. Наукові дослідження і практичний досвід свідчать, що кластери і кластерний підхід характерні передусім для інноваційної освіти, а освітні кластери є однією з форм організації інноваційного навчання. У межах інноваційного освітнього кластера створюється єдиний інформаційний простір професійного спілкування, поширення інновацій, освітніх технологій. Наявність загальних ресурсів, продуктивний і оперативний обмін інформацією дозволяють учасникам реалізовувати спільні проєкти, адекватно реагувати на запити суспільства, збільшують конкурентоспроможність кожного суб’єкта кластера на ринку освітніх послуг. Визначено, що в Україні вже сформувалися деякі передумови для створення освітніх кластерів різних типів. In the article are brought the compressed review of world experience of application of cluster approach in education and the prospects of his adaptation are considered in Ukraine. Development of education on the basis of cluster approach began in Europe in 1990th. In many countries of the world there is enlargement of universities by their organizational confluence that provides the economy of administrative charges and improvement of indexes of the national system of education in the international rating. The aim of the article is a review of world experience of creation and development of educational clusters as terms of increase of competitiveness of home establishments of education and determination of prospects of his adaptation in Ukraine. The analysis of foreign experience showed that the different types of clusters function: after directions of activity; after the levels of organization; after industries of education and others like that. Researchers determine an educational cluster as group of educational establishments that is non communicative on one territory, form educational service in quality of finish good, compete and co-operate inter se and have round the suppliers of necessary factors productions, equipments, specialized services, іnfrastructure, scientifically-research institutes, here strengthen competitive edges each other. Scientific researches and practical experience prove that clusters and cluster approach are characteristic, foremost, for innovative education, and educational clusters are one of forms of organization of innovative studies. Within the framework of innovative educational cluster single informative space of professional communication, distribution of innovations, educational technologies is also created. Presence of shareable resources, a productive and operative exchange is allowed information to the participants to realize general projects, adequately to react upon requests of society, increase the competitiveness of every subject of cluster at the market of educational services. Certainly, that in Ukraine certain pre-conditions were already formed for creation of educational clusters of different types.
Опис
Ключові слова
кластери, типи, світовий досвід, Україна, адаптація, clusters, types, world experience, Ukraine, adaptation
Цитування
Зеленська Л. Iнновацiйнi освiтнi кластери: свiтовий досвiд i перспективи його адаптації в Україні / Л. Зеленська, I. Сiваченко // Актуальнi питання гуманiтарних наук : міжвуз. зб. наук пр. молодих вчених / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2020. – Вип. 27, т. 6. – С. 76–79.