Управління конфліктами в організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління конфліктами в організації. Уточнено причини виникнення конфліктів в організації, шляхи та засоби удосконалення управління конфліктами, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з попередження та розв'язання конфліктів. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The work investigates theoretical and practical achievements of scientists on conflict management problem in organization. The reasons of conflicts origin, ways and means of improving conflict management in organization are specified, diagnostic tools for measuring management activities for conflict prevention and resolution are organized. Comprehensive-targeted program to improve this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
конфлікт, конфліктна ситуація, конфліктологічна компетентність, заклад дошкільної освіти, управління, conflict, conflict situation, conflict competence, preschool educational institution, management
Цитування
Катющенко C. М. Управління конфліктами в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / С. М. Катющенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 84 с. : табл. + дод.
Колекції