РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНОК В СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Спортивна аеробіка – складнокоординаційний естетичний вид спорту, який характеризується здатністю спортсмена виконувати складні, високоінтенсивні комбінації аеробних рухів під музичний супровід. В змагальній програмі спортсмен демонструє високу техніку елементів складності, базових кроків та рівень розвитку фізичних якостей. Спортивна підготовка в цьому виді спорту являє собою багаторічний організований процес навчання та виховання тих, хто займається. Сучасними фахівцями в спортивній аеробіці постійно здійснюється пошук нових форм, методів, підходів та засобів підготовки спортсменів на всіх етапах багаторічного процесу. Дана робота присвячена вивченню ефективності застосування рухливих ігор як засобу розвитку фізичних якостей юних спортсменів на етапі початкової підготовки. Мета дослідження - визначити ефективність застосування рухливих ігор в процесі підготовки юних спортсменок що займаються спортивною аеробікою. Матеріали і методи дослідження. Експеримент проводився з вихованками (n=15) групи початкової підготовки (першого року навчання) відділення спортивної аеробіки КДЮСШ №13 Харківської міської ради. При проведенні дослідження використовувались наступні методи організації дослідження: аналіз сучасної літератури і наукових досліджень, педагогічні методи (спостереження, бесіди, анкетування), тестування рівня фізичних здібностей, методи математичної статистики (статистичний аналіз, t- критерій Ст’юдента). Результати. Для вирішення завдання комплексної фізичної підготовки юних вихованок нами було розроблено програму застосування рухливих ігор відповідно завданням навчально-тренувальних занять згідно плану мезоциклу. Для ровитку кожної фізичної здібності підібрані рухливі ігри, які враховують особливості підготовки в спортивній аеробіці. У підготовчій частині тренувального заняття застосовувались менш активні ігри з простими правилами, спрямовані на стимулювання концентрації уваги вихованок. В основній частині тренувального заняття застосовувалися більш активні ігри, спрямовані на розвиток швидкості, спритності, подолання перешкод, виконання різних стрибків, а також вправи для розвитку рівноваги та одноборств. У заключній частині уроку проводилися менш інтенсивні ігри, спрямовані на активний відпочинок після значного фізичного навантаження в основній частині уроку. Як результат ззастосування розробленої програми застосування рухливих ігор в спортивній підготовці юних спортсменок, які займаються спортивною аеробікою, ми спостерігали вірогідне покращення результатів контрольних нормативів за показниками човниковий біг 3х10 на 0,7с (p<0,1), згинання та розгинання рук в упорі лежачи на 1,3 рази (p<0,05), зменшилась відстань до підлоги у поперечному шпагаті на 3,4 см (p<0,05). За іншими показниками визначено, що вони мають зрушення в бік покращення, але різниця не вірогідна. Висновки. Аналізуючи отримані дані, ми можемо зазначити про позитивний вплив застосування рухливих ігор на розвиток фізичних якостей у юних спортсменок групи початкової підготовки зі спортивної аеробіки. За період проведення експерименту виявлено вірогідні покращення у формуванні таких фізичних якостей, як гнучкість, координаційні здібності та сила, що вважаються провідними на етапі початкової підготовки в спортивній аеробіці. Sports aerobics is a complex coordination aesthetic sport, which is characterized by the ability of an athlete to perform complex, high-intensity combinations of aerobic movements under musical accompaniment. In the competitive program, the athlete demonstrates the high technique of the elements of complexity, basic steps, and the level of development of physical qualities. Sports training in this sport is a long-term organized process of training and educating those involved. Modern specialists in sports aerobics are constantly searching for new forms, methods, approaches, and means of training athletes at all stages of the multi-year process. This work is devoted to the study of the effectiveness of the use of mobile games as a means of raising the physical qualities of young athletes at the initial training stage. The purpose of the study is to determine the effectiveness of the use of mobile games in the preparation of young athletes engaged in sports aerobics. Materials and methods of research. The experiment was conducted with 15 pupils of the initial training group (first year of study) of the sports aerobics department of the KDYuSSh No. 13 of the Kharkiv City Council. During the study, the following methods of research organization were used: analysis of modern literature and scientific research, pedagogical methods (observations, conversations, questionnaires), testing the level of physical abilities, methods of mathematical statistics (statistical analysis, Student's tcriterion). Results. To solve the problem of complex physical training of young pupils, we developed a program for the use of mobile games with the tasks of training sessions according to the mesocycle plan. For the roving of each physical ability, mobile games are selected that take into account the peculiarities of training in sports aerobics. In the preparatory part of the training session, less active games were used with simple rules aimed at stimulating the concentration of attention of pupils. In the main part of the training session, more active games were used aimed at developing speed, agility, overcoming obstacles, performing various jumps, as well as exercises for developing balance and single combats. In the final part of the lesson, less intensive games were held, aimed at active rest after considerable physical activity in the main part of the lesson. As a result of the application of the developed program for the use of mobile games in sports training of young athletes involved in sports aerobics, we observed a likely improvement in the results of control standards for shuttle running 3x10 per 0, 7c (p<0.1), flexion and extension of the arms in the stop lying 1.3 times (p<0.05), the distance to the floor in the transverse twine decreased by 3.4 cm (p<0.05). Other indicators are determined to have a shift towards improvement, but the difference is not likely. Conclusions. Analyzing the data obtained, we can note the positive impact of the use of mobile games on the development of physical qualities in young athletes of the initial training group in sports aerobics. During the period of the experiment, probable improvements were identified in the formation of such physical qualities as flexibility, coordination abilities and strength, which are considered to be leading at the initial training stage in sports aerobics.
Опис
Ключові слова
рухливі ігри, юні спортсменки, процес підготовки, спортивна аеробіка, фізичні здібності, outdoor games, young athletes, the training process, sports aerobics, physical abilities
Цитування
Голенкова Ю. Рухливі ігри як засіб розвитку фізичних здібностей в процесі підготовки юних спортсменок в спортивній аеробіці / Ю. Голенкова, А. Скумін, І. Рядинська // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 32–41.