МИР І ВІЙНА У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто семантику миру та війни у постіндустріальних соціокультурних контекстах. Українське суспільство сьогодні відстоює свою свободу, гідність і право на незалежне існування в межах міжнародно визнаних територіальних кордонів. Засудження російської агресії більшістю країн світу і солідарність з Україною, міста і села якої перетворюються на згарища, свідчить про те, що консолідовані сили миру мають потужний воєнний потенціал, здатний протистояти загарбницьким геополітичним амбіціям і практикам силового розв’язання конфліктів. Зазначено, що український досвід не тільки ведення війни, а й її переживання вимагає переосмислення стратегій і практик мирного співіснування у реаліях постіндустріального суспільства. Це торкається також і сучасної педагогіки миру, яка потребує не тільки і не стільки впровадження новітніх педагогічних технологій, скільки посилення морально-етичної складової. The publication examines the semantics of peace and war in post-industrial socio-cultural contexts. Ukrainian society today defends its freedom, dignity and right to independent existence within internationally recognized territorial borders. The condemnation of Russian aggression by the majority of the countries of the world and solidarity with Ukraine, whose cities and villages are turning into burning grounds, shows that the consolidated forces of peace have a powerful military potential, capable of resisting invasive geopolitical ambitions and practices of conflict resolution by force. It is noted that the Ukrainian experience of not only waging war, but also experiencing it requires rethinking strategies and practices of peaceful coexistence in the realities of post-industrial society. This also affects the modern pedagogy of peace, which needs not only and not so much the introduction of the latest pedagogical technologies, but the strengthening of the moral and ethical component.
Опис
Ключові слова
семантика миру та війни, російсько-українська війна, педагогіка миру, semantics of peace and war, Russian-Ukrainian war, pedagogy of peace
Цитування
Култаєва М. Д. Мир і війна у постіндустріальних соціокультурних контекстах / М. Д. Култаєва // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 5–7.