ІНІЦІАЦІЇ КИТАЙСЬКИХ ЗДОБУВАЧІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті акцентовано увагу на вимогах сучасного ринку праці, потребах суспільства в ініціативних фахівцях. Майбутні фахівці художньо-педагогічних спеціальностей виявляють інтерес до освітніх проєктів. У Китаї, вони брали участь у оновленні змісту викладання олійного живопису, успішно поєднали теорію з практикою комерційного ручного живопису.The article focuses on the requirements of the modern labor market, the needs of society in initiative professionals. Future specialists in art and pedagogical specialties are interested in educational projects. In China, they participated in updating the content of the teaching of oil painting, successfully combining theory with the practice of commercial hand painting.
Опис
Ключові слова
образотворче мистецтво, олійний живопис, творчість, підприємництво, вища художня освіта, Китай, освітній проєкт, аспірантські роботи, fine arts, oil painting, creativity, entrepreneurship, higher art education, China, educational project, postgraduate works
Цитування
Лі Янь. Ініціації китайських здобувачів художньо-педагогічних спеціальностей у проєктній діяльності / Янь Лі // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 94–97.