Сучасні підходи до формування основ моральної поведінки дітей старшого дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі досліджено сучасні підходи до формування основ моральної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. Проведено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та встановлення умов, які сприяють успішному формуванню моральної поведінки у дітей. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з педагогічним персоналом, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для ефективного розвитку основ моральної поведінки старших дошкільників. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння вихователями процесів формування моральної поведінки у старших дошкільників. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища моральним потребам педагогічних працівників для стимулювання їхньої зацікавленості у даній темі. In the master's work, modern approaches to the formation of the foundations of moral behavior in children of older preschool age were investigated. An analysis of psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and to establish the conditions that contribute to the successful formation of moral behavior in children. The requirements for methods of working with teaching staff, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the effective development of the foundations of moral behavior of older preschoolers are substantiated. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of moral behavior formation in older preschoolers has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the moral needs of pedagogical workers in order to stimulate their interest in this topic was studied.
Опис
Ключові слова
моральна поведінка, діти старшого дошкільного віку, сучасні підходи, moral behavior, older preschool children, modern approaches
Цитування
Насєдкіна О. Г. Сучасні підходи до формування основ моральної поведінки дітей старшого дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / О. Г. Насєдкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 99 с. : іл., табл. + дод.
Колекції