Антикризове регулювання та стимулювання інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобальних дисбалансів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії обґрунтовано необхідність та визначено пріоритетні напрями державного антикризового регулювання економіки України як суб’єкта світового господарства, з'ясовано його змістовні характеристики та особливості в умовах сучасних глобалізаційних процесів для підвищення ефективності державної регуляторної діяльності; поглиблено обґрунтування необхідності державного регулювання економічних відносин у період кризи та його адаптації до глобальних умов; проаналізовано світовий рейтинг України з позицій антикризового державного регулювання соціально-економічних систем, визначено його пріоритетність; сформульовані пропозиції і рекомендації щодо підвищення ефективності застосування антикризових заходів. Розкриваються питання формування ефективних інституційних умов реалізації інноваційних економічних інтересів, які визначають логіку сучасних господарських зв'язків. Висновки і результати проведеного дослідження можуть вплинути на ефективність державних програм, спрямованих на створення інноваційно-орієнтованої конкурентоспроможної економіки України, що забезпечують її економічний розвиток. Видання рекомендоване для системи підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка», а також буде корисним для викладачів, науковців, студентів ЗВО економічного профілю. The monograph substantiates the necessity and identifies the priority directions of the state anti-crisis regulation of the economy of Ukraine as a subject of the world economy, its meaningful characteristics and peculiarities in the conditions of modern globalization processes to increase the efficiency of state regulatory activity are clarified; the justification of the need for state regulation of economic relations during the crisis and its adaptation to global conditions is deepened; the world ranking of Ukraine in terms of anti-crisis state regulation of socio-economic systems was analyzed, its priority was determined; Formulated proposals and recommendations to improve the effectiveness of anti-crisis measures. The issue of forming effective institutional conditions for the implementation of innovative economic interests, which determine the logic of modern economic relations, is revealed. The conclusions and results of the conducted research can affect the effectiveness of state programs aimed at creating an innovation-oriented competitive economy of Ukraine, which ensure its economic development. The publication is recommended for the system of training students of higher education in the "Economics" specialty, and will also be useful for teachers, scientists, students of higher education institutions of economic profile.
Опис
Ключові слова
антикризове регулювання, інноваційний розвиток, національна економіка, глобальні дисбаланси, anti-crisis regulation, innovative development, national economy, global imbalances
Цитування
Антикризове регулювання та стимулювання інноваційного розвитку національної економіки в умовах глобальних дисбалансів : монографія / Л. П. Радченко, І. В. Сідельнікова, В. В. Соляр [та ін.] ; за ред. В. В. Соляр ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2022. – 415 с.