ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університ імені A.C. Макаренка
Анотація
В статті розглянута тема управління освітньою організацією, переосмислення та поява нових управлінських функцій, які зумовлюють підвищені вимоги до функціональної компетентності керівних кадрів. У цьому сенсі важливим є усвідомлення керівником сутності процесу управління, розуміння його циклічності та особливостей загальних функцій, які утворюють управлінський цикл. В статье рассмотрена тема управления образовательной организацией, переосмысление и появление новых управленческих функций, которые обусловливают повышенные требования к функциональной компетентности руководящих кадров. В этом смысле важно осознание руководителем сущности процесса управления, понимание цикличности и особенностей общих функций, которые образуют управленческий цикл.The article considers the topic of management of an educational organization, rethinking and the emergence of new management functions, which cause increased requirements for the functional competence of management. In this sense, it is important awareness of the head of the essence of the management process, understanding of its cyclical nature and features of the general functions that form the management cycle.
Опис
Ключові слова
теорія управління, компетентність, керівник, процесний підхід, заклади освіти, управлінський цикл, теория управления, компетентность, руководитель, процессный подход, учебные заведения, управленческий цикл, management theory, competence, head, process approach
Цитування
Мармаза О. І. Теоретичні аспекти управління у контексті процесного підходу / О. І Мармаза // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : монографія / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко ; [за ред. М. О. Лазарєва, О. Г. Козлової]. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – С. 25–39.