ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЕРІВ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКДАДАННІ ХІМІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Спираючись на власний досвід, автори роботи констатують, що дистанційне навчання у школі це не просто робота в режимі онлайн з учнями та підтримка дистанційної платформи, це постійний живий процес взаємодії та комунікації учителя з учнями. Так, наприклад, урок з хімії має бути насиченим і продуктивним, незважаючи на форму проведення. Він має містити теоретичний матеріал, поданий у доступній наочній формі, експериментальну складову та етап засвоєння знань і умінь. Зараз, в епоху інформатизації освіти, з'являються свої переваги і додаткові широкі можливості використання онлайн-сервісів, де є маса ресурсів для створення електронних завдань. Одним з потужних сервісів є «LearningApps», який дозволяє створювати завдання різного виду та наповнення, допомагає не просто візуалізувати процес навчання, а зробити його більш інформаційним та інтерактивним. Based on their own experience, the authors of the work state that distance learning at school is not just working online with students and supporting a remote platform, it is a constant live process of interaction and communication between the teacher and students. So, for example, a lesson in chemistry should be rich and productive, regardless of the form of conducting it. It should contain theoretical material presented in an accessible visual form, an experimental component and a stage of acquiring knowledge and skills. Now, in the era of informatization of education, there are advantages and additional wide possibilities of using online services, where there are a lot of resources for creating electronic tasks. One of the powerful services is "LearningApps", which allows you to create tasks of various types and content, helps not only to visualize the learning process, but to make it more informative and interactive.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, середня освіта, викладання хімії, педагогічна практика, онлайн-сервіси, онлайн-тренажери, distance learning, secondary education, teaching chemistry, pedagogical practice, online services, online trainers
Цитування
Кириченко В. В. Досвід використання онлайн-тренажерів під час педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти при викладанні хімії / В. В. Кириченко, Д. П. Ноздрачова, Д. А. Цікало // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 264–266.