Психологічна Т-гра "Креативність"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження. Окремої уваги потребує розвиток творчих здібностей та дивергентного мислення особистості у процесі навчання та фахової підготовки та створення психотехнологій розвитку креативності, які відповідають викликам сучасності. Мета дослідження – створити та перевірити ефективність Т-гри «Креативність». Вибірка і методи дослідження. У дослідженні використано методику діагностики креативності О. Тунік (2001). Вибірку склали 21 особа (10 осіб увійшли в експериментальну групу та 11 – в контрольну) – усі студенти факультету психології і соціології ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Результати. Мета апробованої гри – скласти паззл, отримуючи його деталі у результаті успішного виконання у команді та індивідуально завдань, спрямованих на розвиток творчих здібностей, а також на усвідомлення власних мотивів, установок та ставлень, релевантних проблемі творчої діяльності. Процес гри: учасники під керівництвом ведучого виконують завдання та вправи, згруповані за змістом за такими проблемними категоріями: «розвиток невербальної креативності», «розвиток вербальної креативності», «розвиток естетичних здібностей», «розвиток мотивації до творчої діяльності», «розвиток здатності розв’язання творчих проблем у групі», «розвиток семантичної гнучкості як креативної здатності». Потрапляючи на певну кольорову зону шляхом кручення стрілки-дзиги, учасники отримують можливість вибрати завдання відповідної кольорової зони. Номер завдання у зоні визначається шляхом кидання кубику (від 1 до 6). За результатами виконання завдань учасники просуваються у грі, отримуючи частики паззлу, який вони мають заповнити. Переможцем вважається той учасник, який першим складе паззл. Висновки. Подана у дослідженні Т-гра «Креативність» є дієвим інструментом у розвитку вербальної та образної креативності суб’єкта навчальної-діяльності. На відміну від тренінгових методів формування творчих здібностей або інших групових чи індивідуальних форм роботи з клієнтом Т-гра «Креативність», маючи найбільш суттєві ознаки гри, створює сприятливі умови для залучення до формувальних впливів різних категорій учасників, знімає психологічні бар’єри участі у розвивальних програмах, дозволяє охопити різні аспекти творчих здібностей та розвинути їх у межах ігрової взаємодії. Relevance of research. Special attention needs to be paid to the development of creative abilities and divergent thinking of the individual in the process of education and professional training and the creation of psychotechnologies for the development of creativity that meet the challenges of today. The purpose of the study is to create and test the effectiveness of the T-game "Creativity". Research sample and methods. The method of diagnostics of creativity O. Tunik (2001) was used in the research. The sample consisted of 21 people (10 people were included in the experimental group and 11 - in the control) - all students of the Faculty of Psychology and Sociology of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Results. The purpose of the tested game is to put together a puzzle, getting its details as a result of successful teamwork and individual tasks aimed at developing creative abilities, as well as understanding one's own motives, attitudes and attitudes relevant to the problem of creative activity. Game process: participants under the guidance of the facilitator perform tasks and exercises grouped by content in the following problem categories: "development of nonverbal creativity", "development of verbal creativity", "development of aesthetic abilities", "development of motivation for creative activity", "development of developmental ability", "solving creative problems in a group", "development of semantic flexibility as a creative ability". Getting to a certain color zone by rotating the spinning top arrow, participants get the opportunity to select the task of the appropriate color zone. The task number in the zone is determined by throwing the dice (1 to 6). As a result of the tasks, participants move through the game, receiving pieces of the puzzle that they have to fill. The winner is the participant who is the first to complete the puzzle. Conclusions. The T-game "Creativity" presented in the research is an effective tool in the development of verbal and figurative creativity of the subject of educational activity. Unlike training methods of forming creative abilities or other group or individual forms of work with the client T-game "Creativity", having the most significant features of the game, creates favorable conditions for involvement in the formative influences of different categories of participants, removes psychological barriers to developmental development. programs, allows you to cover various aspects of creativity and develop them within the game interaction.
Опис
Ключові слова
творчі здібності, вербальна креативність, невербальна креативність, ігрові методи, Т-гра, психотехнології, creative abilities, verbal creativity, nonverbal creativity, game methods, T-game, psychotechnologies
Цитування
Фоменко К. І. Психологічна Т-гра "Креативність" / К. І. Фоменко, А. М. Большакова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 164–180.