ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
У статті проаналізовані різні підходи до визначення феномену «обдарованість»; на основі аналізу наукової літератури виявлені труднощі, з якими зіткаються обдаровані старшокласники у процесі їх соціалізації; розкрито поняття соціальної дезадаптації учнів; дано авторське визначення поняття «підготовка майбутніх соціальних фахівців до профілактики соціальної дезадаптації обдарованих старшокласників»; визначено готовність як результат процесу підготовки майбутніх соціальних фахівців до профілактики соціальної дезадаптації обдарованих старшокласників. The article analyzes various approaches to defining the phenomenon of "giftedness"; based on the analysis of scientific literature, the difficulties faced by gifted high school students in the process of their socialization were identified; the concept of social maladjustment of students is revealed; the author's definition of the concept "training of future social specialists to prevent social maladjustment of gifted high school students" is given; preparedness is determined as a result of the process of training future social specialists for the prevention of social maladjustment of gifted high school students.
Опис
Ключові слова
обдарованість, старшокласники, соціальна дезадаптація, профілактика соціальної дезадаптації, підготовка майбутнього соціального фахівця, готовність майбутнього соціального фахівця, giftedness, high school students, social maladaptation, prevention of social maladaptation, preparation of the future social specialist, readiness of the future social specialist
Цитування
Єсіна Н. Підготовка майбутніх соціальних фахівців до профілактики соціальної дезадаптації обдарованих старшокласників / Н. Єсіна // Соціальна робота: виклики сьогодення : зб. тез ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 25–26 трав. 2023 р. – Тернопіль, 2023. – С. 23–27.