ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПИТАНЬ ДИТИНСТВА І ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкривається специфіка дослідження питань дитинства і дитячого розвитку з позиції особистісно-діяльнісного підходу. Використання цього підходу дозволяє розглядати дитину як суб’єкт різних видів діяльності, вивчати проблеми дитинства й розвитку дитини з урахуванням взаємозв’язку мислення, почуттів і волі дитини, а також із визнанням діяльності основою розвитку особистості, зрозуміти природу дитини, визначити й проаналізувати зміст, форми і методи організації та взаємозв’язку різних видів діяльності, актуальних для різних етапів розвитку особистості протягом дитинства. The article depicts the specific features of studying childhood and child development issues from the perspective of personal and activity approach. The use of this approach makes it possible to understand the child as a subject of various types of activities, study childhood and child development issues taking into account the interrelationship of child’s thinking, feelings and will and recognizing the activity as the basis of personality development, understand the child’s nature, determine and analyze content, forms and methods of organization and interconnection of various types of activities relevant for different stages of personality development in childhood.
Опис
Ключові слова
особистісно-діяльнісний підхід, дитинство, діяльність, особистість, розвиток, personal and activity approach, childhood, activity, personality, development
Цитування
Лупаренко С. Особистісно-діяльнісний підхід у дослідженнях питань дитинства і дитячого розвитку / С. Лупаренко, О. Кабанська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 50–53.