Українська народна пісня як засіб формування національної самосвідомості майбутнього фахівця

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття визначає взаємозв’язок і взаємозалежність між опануванням майбутніми фахівцями українською народнопісенною культурою та формуванням у них національної самосвідомості. Статья раскрывает взаимосвязь и взаимозависимость между освоением будущими специалистами украинской народной культуры и формированием у них национального самосознания.The article reveals the role of studying Ukrainian folk culture in shaping the national identity of future teachers of musical art.
Опис
Ключові слова
українська народна пісня, національна самосвідомість, патріотичне виховання, вчитель музичного мистецтва, студентські роботи, украинская народная песня, национальное самосознание, патриотическое воспитание, учитель музыкального искусства, студенческие работы, ukrainian folk song, national self-consciousness, patriotic education, teacher of musical art, student work
Цитування
Розумний Б. Ю. Українська народна пісня як засіб формування національної самосвідомості майбутнього фахівця / Б. Ю. Розумний, М. О. Ткаченко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 180–182.