До питання про рівні інтеркультурної комунікації в освіті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка
Анотація
Автором у статті було розглянуто питання про рівні інтеркультурної комунікації в освіті. Інтеркультурна комунікація є структурованим процесом, має свої рівні і формоутворення, які дозволяють розширювати тематичні горизонти і здійснювати селекцію емпіричного матеріалу. Для дослідження потенціалу інтеркультурної комунікації на мікрорівні евристичного значення набуває модель лакуни, тобто розриву, білої плями у тексті. Ця модель запозичена з етнолінгвістики. Автором в статье были рассмотрены вопросы уровня интеркультурной коммуникации в образовании. Интеркультурная коммуникация является структурированным процессом, имеет свои уровни и формообразование, позволяющие расширять тематические горизонты и осуществлять селекцию эмпирического материала. Для исследования потенциала интеркультурной коммуникации на микроуровне эвристического значения приобретает модель лакуны, то есть разрыва, белого пятна в тексте. Эта модель заимствована из этнолингвистики. The author in the article considered the level of intercultural communication in education. Intercultural communication is a structured process, with its own levels and formations which allow us to expand our thematic horizons and to select the empirical material. To investigate the potential of intercultural communication at the micro level, the model of a lacuna, i.e. a gap, a white spot in a text, acquires heuristic value. This model is borrowed from ethnolinguistics.
Опис
Ключові слова
інтеркультурна комунікація, модель лакуни, освітній простір, субкультура, интеркультурная коммуникация, модель лакуны, образовательное пространство, intercultural communication, lacuna model, education area, subculture
Цитування
Триняк М. В. До питання про рівні інтеркультурної комунікації в освіті / М. В. Триняк // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання [Електронне наукове видання] : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 8 черв. 2021 р. / Ін-т педагогіки НАПН України ; [редкол.: О. М. Топузов та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2021. – С. 56–58.