ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційну роботу присвячено питанням формування екологічної культури учнів початкових класів. Зазначено причини, що актуалізують проблему екологізації освіти, зокрема виховання екологічної культури особистості нової генерації. Розкрито поняття «культура», «екологія» та «екологічна культура особистості». Висвітлено теоретичні засади, зміст та особливості формування екологічної культури в освітньо-виховному процесі початкової школи. Схарактеризовано шляхи формування екологічної культури в учнів початкових класів. Розкрито потенціал проектної діяльності учнів щодо здійснення освітнього впливу з метою формування екологічно культурної особистості молодшого школяра. У ході експериментального дослідження доведено ефективність формування екологічної культури у молодших школярів шляхом впровадження екологічних проектів в освітню діяльність учнів початкової школи. The qualification work is devoted to the issues of formation of environmental culture of elementary school students. The reasons that actualize the problem of environmentalization of education, in particular the education of the ecological culture of the personality of the new generation, are indicated. The concepts of "culture", "ecology" and "ecological culture of the individual" are revealed. The theoretical foundations, content and peculiarities of the formation of ecological culture in the educational process of primary school are highlighted. The ways of formation of ecological culture in elementary school students are characterized. The potential of the students' project activities regarding the implementation of educational influence for the purpose of forming the ecologically cultural personality of the younger schoolboy is revealed. In the course of the experimental study, the effectiveness of the formation of environmental culture among younger schoolchildren was proven by the introduction of environmental projects into the educational activities of primary school students.
Опис
Ключові слова
екологічна культура, екологічна проєктна діяльність учнів, освітньо-виховний процес початкової школи, ecological culture, ecological project activity of students, educational process of primary school
Цитування
Партола Д. А. Формування екологічної культури молодших школярів у процесі проектної діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Д. А. Партола ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 51 с. : іл., табл. + дод.
Колекції