ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

dc.contributor.authorПартола, Д. А.
dc.date.accessioned2024-02-13T09:37:51Z
dc.date.available2024-02-13T09:37:51Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractКваліфікаційну роботу присвячено питанням формування екологічної культури учнів початкових класів. Зазначено причини, що актуалізують проблему екологізації освіти, зокрема виховання екологічної культури особистості нової генерації. Розкрито поняття «культура», «екологія» та «екологічна культура особистості». Висвітлено теоретичні засади, зміст та особливості формування екологічної культури в освітньо-виховному процесі початкової школи. Схарактеризовано шляхи формування екологічної культури в учнів початкових класів. Розкрито потенціал проектної діяльності учнів щодо здійснення освітнього впливу з метою формування екологічно культурної особистості молодшого школяра. У ході експериментального дослідження доведено ефективність формування екологічної культури у молодших школярів шляхом впровадження екологічних проектів в освітню діяльність учнів початкової школи. The qualification work is devoted to the issues of formation of environmental culture of elementary school students. The reasons that actualize the problem of environmentalization of education, in particular the education of the ecological culture of the personality of the new generation, are indicated. The concepts of "culture", "ecology" and "ecological culture of the individual" are revealed. The theoretical foundations, content and peculiarities of the formation of ecological culture in the educational process of primary school are highlighted. The ways of formation of ecological culture in elementary school students are characterized. The potential of the students' project activities regarding the implementation of educational influence for the purpose of forming the ecologically cultural personality of the younger schoolboy is revealed. In the course of the experimental study, the effectiveness of the formation of environmental culture among younger schoolchildren was proven by the introduction of environmental projects into the educational activities of primary school students.
dc.identifier.citationПартола Д. А. Формування екологічної культури молодших школярів у процесі проектної діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Д. А. Партола ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 51 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13912
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectекологічна культура
dc.subjectекологічна проєктна діяльність учнів
dc.subjectосвітньо-виховний процес початкової школи
dc.subjectecological culture
dc.subjectecological project activity of students
dc.subjecteducational process of primary school
dc.titleФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
dc.title.alternativeFormation of ecological culture of junior high school students in the process of project activities
dc.typeOther
Файли
Колекції