ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОЗВИТКУ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі пошуку ефективних засобів підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку резильєнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачає теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку комплексу засобів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку резильєнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці комплексу засобів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку резильєнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти, а також уточненні критеріїв, показників і рівнів готовності до професійної діяльності у майбутніх фахівців стосовно зазначеної проблеми. Практичне значення результатів полягає в розробці елементів навчально-методичного забезпечення до робочих програм дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 231 – Соціальна робота. У першому розділі представлено аналіз понять «резильєнтність підлітків», «соціально-педагогічна діяльність з розвитку резильєнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти», досліджено нормативну базу, наведено характеристику та виокремлено особливості діяльності соціального педагога щодо розвитку резильєнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти. У другому розділі дослідження визначено суть, виокремлено зміст й особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку резильєнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти, науково обґрунтовано та представлено її науково-методичне забезпечення, визначено критерії, показники та рівні професійної готовності майбутніх соціальних педагогів. Розроблено комплекс засобів, спрямованих на підвищення рівня професійної готовності здобувачів вищої освіти до розвитку резильєнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти. У третьому розділі представлено результати експериментального дослідження щодо впровадження розробленого комплексу засобів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку резильєнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти, що проведено на базі Харківського національного педагогічного університета імені Г. С. Сковороди та доведено ефективність розробленого комплексу засобів. The qualification work is devoted to the problem of finding effective means of training future social pedagogues for the development of adolescent resilience in general secondary education institutions. The purpose of the research involves theoretical substantiation, development and experimental verification of a complex of means of professional training of future social pedagogues for the development of resilience of adolescents in institutions of general secondary education. The theoretical significance of the research consists in the substantiation, development and experimental verification of a complex of means of professional training of future social pedagogues for the development of resilience of adolescents in institutions of general secondary education, as well as clarification of criteria, indicators and levels of readiness for professional activity among future specialists in relation to the specified problem. The practical significance of the results lies in the development of elements of educational and methodological support for the work programs of professional training disciplines of higher education applicants of the first (bachelor's) level of specialty 231 - Social work. The first section presents an analysis of the concepts of "adolescent resilience", "social-pedagogical activities for the development of adolescent resilience in institutions of general secondary education", researches the normative framework, gives a description and highlights the peculiarities of the activity of a social pedagogue regarding the development of resilience of adolescents in institutions of general secondary education. In the second chapter of the research, the essence is determined, the content and features of professional training of future social pedagogues for the development of resilience of adolescents in institutions of general secondary education are identified, its scientific and methodological support is scientifically substantiated and presented, criteria, indicators and levels of professional readiness of future social pedagogues are determined. A set of tools aimed at increasing the level of professional readiness of higher education applicants to the development of adolescent resilience in general secondary education institutions has been developed. The third section presents the results of an experimental study on the implementation of the developed set of tools for professional training of future social pedagogues for the development of adolescent resilience in institutions of general secondary education, which was conducted on the basis H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and proven effectiveness of the developed set of tools.
Опис
Ключові слова
резильєнтність, підлітки, соціальний педагог, заклад загальної середньої освіти, професійна підготовка, рівень професійної готовності, критерії, показники, resilience, teenagers, social pedagogue, institution of general secondary education, professional training, level of professional readiness, criteria, indicators
Цитування
Потьомкіна А. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до розвитку резильєнтності підлітків у закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / А. І. Потьомкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 82 с. : табл. + дод.
Колекції