Вивчення модуля «Лінійна алгебра» курсу «Лінійна алгебра та геометрія»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник написано вiдповiдно до навчальної програми курсу «Лінійна алгебра та геометрія» для спецiальностей „Математика“, „Фiзика“, „Інформатика“ педагогічних ВНЗ. Навчальний курс «Лінійна алгебра та геометрія» покликаний розвинути у майбутнього вчителя математики просторову уяву у зв’язку з аналітичними методами, з груповою і структурною точками зору на геометрію; дати ґрунтовні загальні уявлення про сучасний аксіоматичний метод, елементи багатовимірної геометрії афінного і евклідового просторів, тобто сформувати достатньо широкий погляд на геометрію, алгебру та їх методи і на елементарну математику з точки зору вищої. Сформувати у студентів загальну та предметну компетентність. Посібник придатний для самостійної підготовки студентів (особливо студентів заочної форми навчання), а включені до нього завдання для самоконтролю допоможуть випускнику оцінити свої знання i вміння. Учебно-методическое пособие написано в соответствии с учебной программой курса «Линейная алгебра и геометрия» для специальностей "Математика", "Физика", "Информатика" педагогических вузов. Учебный курс «Линейная алгебра и геометрия» призван развить у будущего учителя математики пространственное воображение в связи с аналитическими методами, с групповой и структурной точками зрения на геометрию; дать обстоятельные общие представления о современном аксиоматическом методе, элементах многомерной геометрии аффинного и евклидова пространств, то есть сформировать достаточно широкий взгляд на геометрию, алгебру и их методы и на элементарную математику с точки зрения высшей. Сформировать у студентов общую и предметную компетентность. Пособие рассчитано для самостоятельной подготовки студентов (особенно студентов заочной формы обучения), а включенные в него задания для самоконтроля помогут выпускнику оценить свои знания и умения.
Опис
Ключові слова
математика, лінійна алгебра, геометрія, навчально-методичний посібник, математика, линейная алгебра, геометрия, учебно-методическое пособие, mathematics, linear algebra, geometry, teaching aid
Цитування
Сіра І. Т. Вивчення модуля «Лінійна алгебра» курсу «Лінійна алгебра та геометрія» (опорні конспекти лекцій для студентів спеціальності «Інформатика» педагогічних ВНЗ) : навч. метод. посіб. Тема 1. Матриці, Тема 2. Визначники. Системи лінійних рівнянь / І. Т. Сіра ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 49 с.