Особливості організації спортивних тренувань боксерів-розрядників у період дії воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Анотація
В статті висвітлено досвід дистанційної організації тренувального процесу боксерів-розрядників, який набув особливостей в період дії правового режиму воєнного стану. Мета дослідження полягає у визначенні факторів, що впливають на ефективність самостійних індивідуальних спортивних тренувань боксерів-розрядників в період воєнного стану. Матеріал та методи дослідження. В дослідженні взяло участь 24 бійці-розрядника. В роботі застосовували наступні методи дослідження: аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, інформації мережі Інтернет про сучасний досвід організації навчально-тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації в період незвичайних ситуацій, тестування, педагогічний експеримент, методи математичної обробки отриманих результатів. Результати. аналіз показників загальної та спеціальної підготовленості боксерів на етапі попередньої базової підготовки за період тренувань в умовах дії правового режиму воєнного стану показав статистично значимий вплив основного фактору «Форма організації занять» у всіх трьох періодах проведення тренувань. Так, у період самостійних індивідуальних спортивних тренувань без керівництва тренера спостерігається погіршення результатів загальної та спеціальної фізичної підготовленості порівняно з показниками тренувань в очному режимі, а наприкінці періоду самостійних індивідуальних спортивних тренувань в дистанційному форматі під керівництвом тренера − їх покращення (розмір ефекту від η2 = 0.812 до η2 = 0.983). Вплив взаємодії фактору «Форма організації занять» та фактору «Стаж навчання» по-різному проявляється на динаміці результатів. В таких вправах як «Біг на 100 м» (F = 24.33; p < 0.001; η2 = 0.65), витривалість «Біг на 2 км» (F = 70.08; p < 0.001; η2 = 0.84), «Кількість ударів по мішку за 15 с» (F = 12.44; p = 0.004; η2 = 0.49) та «Стрибки через скакалку за 1 хв» (F = 39.82; p < 0.001; η2 = 0.75) рік навчання має значення та позитивно впливає на результат при всіх формах навчання. Взаємодії факторів «Форма організації занять» – «Відвідуваність занять» та «Форма організації занять» – «Стаж навчання» – «Відвіду- ваність занять» на результати загальної та спеціальної фізичної підготовленості значущого впливу не мають. Висновки. Доведена ефективність проведення самостійних індивідуальних спортивних тренувань під керівництвом тренера у боксерів- розрядників на етапі попередньої базової підготовки в період дії правового режиму воєнного стану та їх вплив на позитивну динаміку змін показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості спортсменів. The article highlights the experience of remote organization of the training process of boxers-dischargers, which acquired peculiarities during the period of the legal regime of martial law. The purpose of the study is to determine the factors affecting the effectiveness of independent individual sports training of boxers-dischargers during the martial law period. Research material and methods. 24 non-combatants took part in the study. The following research methods were used in the work: analysis and generalization of data from scientific and methodological literature, information from the Internet about the modern experience of organizing the educational and training process of athletes of various qualifications in the period of unusual situations, testing, pedagogical experiment, methods of mathematical processing of the obtained results. The results. The analysis of indicators of the general and special training of boxers at the stage of preliminary basic training during the period of training under the conditions of the legal regime of martial law showed a statistically significant influence of the main factor “Form of organization of classes” in all three periods of training. Thus, during the period of independent individual sports training without the guidance of a coach, there is a deterioration of the results of general and special physical fitness compared to the indicators of faceto-face training, and at the end of the period of independent individual sports training in a remote format under the guidance of a coach − their improvement (effect size of η2 = 0.812 to η2 = 0.983). The influence of the interaction of the factor “Form of organization of classes” and the factor “Study experience” is manifested in different ways on the dynamics of results. In such exercises as “Running for 100 m” (F = 24.33; p < 0.001; η2 p = 0.65), endurance “Running for 2 km” (F = 70.08; p < 0.001 ; η2 p = 0.84), “Number of hits on the bag in 15 s” (F = 12.44; p = 0.004; η2 p = 0.49) and “Jumps over the rope in 1 min” (F = 39.82; p < 0.001; η2 p = 0.75) the year of study is significant and positively affects the result in all forms of study. The interaction of the factors “Form of organization of classes” – “Attendance of classes” and «Form of organization of classes» – “Study experienceм – “Attendance of classes” on the results of general and special physical fitness do not have a significant effect. Therefore, the remote format of the organization of the educational and training process of disarmament officers under martial law becomes effective in case of compliance with a number of conditions, the main ones of which are the level of technical support and preparedness of both sides of the educational process (possession of remote methods, self-organization skills, access to the Internet, etc.) and requires timely control and correction of training plans. Conclusions. The effectiveness of conducting independent individual sports training under the guidance of a trainer for boxers-dischargers at the stage of preliminary basic training during the period of the legal regime of martial law and their influence on the positive dynamics of changes in indicators of general and special physical fitness of athletes has been proven.
Опис
Ключові слова
бокс, боксер, загальна фізична підготовленість, спеціальна фізична підготовленість, самостійні індивідуальні спортивні тренування, boxing, boxer, general physical fitness, special physical fitness, independent individual sports training
Цитування
Особливості організації спортивних тренувань боксерів-розрядників у період дії воєнного стану / С. Масленніков, Л. Вострокнутов, Ж. Цимбалюк [та ін.] // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, 2023. – Вип. 28, № 2. – С. 92–101.