Використання фразеологічних одиниць у викладанні англійської мови як один з аспектів формування соціокультурної компетенції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет, Гельветика
Анотація
У процесі становлення в Україні ринкових відносин, на фоні світової глобалізації перед майбутніми фахівцями стоїть проблема переосмислення стереотипів мислення, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, що свідчить про актуальність вивчення мовних явищ у їх співвідношенні з кумулятивною, культуроносною функцією. Це передбачає виявлення національно-культурної специфіки мовних единиц і, перш за все, слова як комплексної одиниці мови та культури. Тому нині однією з провідних тенденцій у процесі професійної підготовки має стати систематичне включення у навчальний процес на всіх його етапах елементів культури. У статті розглядається важливість включення елементів культури у навчальний процес при підготовці майбутніх вчителів іноземної мови, а саме, вивчення фразеологічного фонду, як складової розвитку соціокультурної компетенції фахівців. Формування соціокультурної компетенції є важливим фактором в оволодінні іноземною мовою. Одним з важливих напрямків у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів має стати взаємодія. складових культури та освітнього процесу на різних етапах. Важливо сприймати ідіоми в контексті, який подається в автентичних джерелах. Вказується, що якщо контекст культури передбачає знання реалій, загальних для всього народу-носія, то соціальний контекст – це знання конкретних соціальних умов спілкування, прийнятих у країні, мова якої вивчається. Саме в них природньо виражається мислення англійців у мові. Вивчення фразеологічних одиниць та вільне володіння ними тісно пов’язане з соціокультурною компетенцією. У статті наводяться приклади практичних завдань метою яких є вдосконалення професійної компетенції майбутніх спеціалістів, виокремлюються певні труднощі, які можуть трапитися у процесі навчання. Завдання можуть базуватися як на самостійній роботі студентів, так і груповій, коли викладач корелює роботу, щодо визначення значень фразеологічних одиниць. Особлива увага приділяється перекладу ідіом, що важливо для розуміння менталітету англійців. Вказується важливість етимологічного аналізу фразеологічних одиниць, який зв’язує мову з історичними подіями, персоналіями, природою країни, мова якої вивчається. Розглядаються фактори, які сприяють успішному оволодінню мовою. В процессе становления в Украине рыночных отношений, на фоне мировой глобализации перед будущими специалистами стоит проблема переосмысления стереотипов мышления, ценностных ориентаций, социальных установок, что свидетельствует об актуальности изучения языковых явлений в их соотношении с кумулятивной, культуроносной функцией. Это предусматривает выявление национально-культурной специфики языковых единиц и, прежде всего, слова как комплексной единицы языка и культуры. Поэтому в настоящее время одной из ведущих тенденций в процессе профессиональной подготовки должно стать систематическое включение в учебный процесс на всех его этапах элементов культуры. В статье рассматривается важность включения элементов культуры в учебный процесс при подготовке будущих учителей иностранного языка, а именно, изучение фразеологического фонда, как составляющей развития социокультурной компетенции специалистов. Формирование социокультурной компетенции является важным фактором в овладении иностранным языком. Одним из важных направлений в процессе профессиональной подготовки будущих преподавателей должно стать взаимодействие составляющих культуры и образовательного процесса на разных этапах. Важно воспринимать идиомы в контексте, которые подается в аутентичных источниках. Указывается, что если контекст культуры предусматривает знание реалий, общих для всего народа-носителя, то социальный контекст – это знание конкретных социальных условий общения, принятых в стране, язык которой изучается. Именно в них естественно выражается мышление англичан в языке. Изучение фразеологических единиц и свободное владение ими тесно связано с социокультурной компетенцией. В статье приводятся примеры практических заданий, целью которых является совершенствование профессиональной компетенции будущих специалистов, выделяются определенные трудности, которые могут случиться в процессе учебы. Задания могут базироваться как на самостоятельной работе студентов, так и групповой, когда преподаватель коррелирует работу, относительно определения значений фразеологических единиц. Особенное внимание уделяется переводу идиом, что важно для понимания менталитета англичан. Указывается важность этимологического анализа фразеологических единиц, который связывает язык с историческими событиями, персоналиями, природой страны, язык которой изучается. Рассматриваются факторы, которые способствуют успешному овладению языком. In the process of formation of market relations in Ukraine and being in the medium of globalization, future specialists face the problem changing the stereotypes of thinking, values, social attitudes, which indicates the relevance of studying linguistic phenomena with cumulative, cultural function. This involves identifying the national and cultural specifics of the language units and, above all, a word as a complex unit of language and culture. Therefore, one of the leading tendencies in the process of professional training should be a systematic inclusion of culture elements in the educational process at all stages. The article reveals the importance of including the elements of culture into the learning process of future foreign language teachers, namely, studying the phraseological fund as a constituent of the social and cultural competence development of specialists. Social and cultural competence formation is an important factor in a foreign language mastering. One of the important directions in the process of professional training should be systematic including culture elements in the teaching process at its different stages. Studying phraseological units and their fluent usage are closely connected with social and cultural competence. There are given the examples of practical exercises for improving future specialists’ professional competence. It is important to consider idioms in the context presented in authentic sources. It is pointed out that if the culture context presupposes knowledge of the realities common to the whole English nation, then the social context is the knowledge of the specific social conditions of communication adopted in the country the language of which is being studied. These very conditions naturally express the way of thinking of the English. The study of phraseological units and their fluent usage are closely connected with social and cultural competence. The article provides examples of practical tasks aimed at improving the professional competence of future specialists. There also certain difficulties which may occur in the learning process are highlighted. Tasks can be based on both independent work of students and group work, when a teacher correlates the work giving help in determining the meaning of phraseological units. Particular attention is paid to the translation of idioms, which is important for understanding the mentality of the English. The importance of etymological analysis of phraseological units that connects the language with historical events, personalities, the nature of the country is indicated. Factors that contribute to the successful mastering of the language are considered.
Опис
Ключові слова
культура, соціокультурна компетенція, фразеологічна одиниця, ідіома, социокультурная компетенция, фразеологическая единица, идиома, culture, social and cultural competence, phraseological unit, idiom
Цитування
Лаврухіна В. Л. Використання фразеологічних одиниць у викладанні англійської мови як один з аспектів формування соціокультурної компетенції / В. Л. Лаврухіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія : зб. наук. пр. – Одеса : Гельветика, 2021. – № 47, т. 1. – С. 138–142.