РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлено сутність поняття «емоційний інтелект». Розкрито основний момент в навчанні хореографії: сприймання музики та емоційна реакція на неї, яке свідчить про загальну емоційність особистості дитини. Зазначено, що після опанування метроритмічної складової музики і доведення виконанні рухів до технічної досконалості, необхідно переходити до розкриття емоції вихованців у русі тіла під час виконання танцю. Висвітлено важливість залучення учнів молодшого шкільного віку до занять хореографією у закладах позашкільної освіти, які сприяють прояву емоцій, їх розумінню, а також допоможуть розкрити емоційний потенціал дитини. The essence of the concept of «emotional intelligence» is presented. The main point in teaching choreography is revealed: perception of music and emotional reaction to it, which indicates the general emotionality of the child's personality. It is noted that after mastering the metrorhythmic component of music and bringing the performance of movements to technical perfection, it is necessary to move on to revealing the emotions of students in the movement of the body during the performance of the dance. The importance of involving primary school students in choreography classes in extracurricular education institutions, which promote the manifestation of emotions, their understanding, and also help reveal the child's emotional potential, is highlighted.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, хореографія, учні молодшого шкільного віку, emotional intelligence, choreography, primary school students
Цитування
Бурова К. Розвиток емоційного інтелекту в учнів молодшого шкільного віку засобами хореографічного мистецтва / К. Бурова, Н. Рудічєва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків, 2024. – С. 537–541.