ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАПРЯМКУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2005
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ), Фірма «ОВС» ТОВ
Анотація
Автором проведено класифікацію джерел із проблеми зовнішньополітичної діяльності Сполученого Королівства на європейському напрямку в другій половині ХХ ст., визначено їхні переваги та недоліки, ступінь достовірності, значення для проведення дослідження. Цінність джерел офіційного характеру полягає в тому, що вони містять тексти нормативних актів, фактологічний і статистичний матеріал про розвиток інтеграційних процесів на Європейському континенті та участь у них Великої Британії. Незважаючи на окремі вади неофіційних джерел, зокрема мемуаристики, зазначено, що широкий спектр цих видань сприяє різноплановій інтерпретації матеріалу та достовірно віддзеркалює полярність підходів до «європейського питання» у британському політикумі та суспільстві. Автором проведена классификация источников по проблеме внешнеполитической деятельности Соединенного Королевства на европейском направлении во второй половине ХХ в., определены их преимущества и недостатки, степень достоверности, значение для проведения исследования. Ценность источников официального характера заключается в том, что они содержат тексты нормативных актов, фактический и статистический материал о развитии интеграционных процессов на Европейском континенте и участии в них Великобритании. Несмотря на отдельные недостатки неофициальных источников, в частности мемуаристики, указано, что широкий спектр этих изданий способствует разноплановой интерпретации материала и достоверно отражает полярность подходов к «европейскому вопросу» в британском политикуме и обществе. The classification of sources on the problem of the United Kingdom’s foreign policy activities in the European direction in the second half of the XXth century has been fulfilled by the author. Its advantages and disadvantages, degree of reliability, significance for the study have been identified in this article. The value of official sources is that they contain texts of normative acts, factual and statistical material on the development of integration processes on the European continent and Great Britain’s participation in them. The author indicates that despite some drawbacks of unofficial sources, in particular memoirs, the wide range of these publications contributes to diverse interpretation of the material and reliably reflects the polarity of approaches to the «European issue» in British politics and society.
Опис
Ключові слова
джерельна база, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, європейські інтеграційні процеси, «європейське питання», источниковая база, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, европейские интеграционные процессы, «европейский вопрос», source base, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, European integration processes, «European issue»
Цитування
Ямпольська Л. М. Джерельна база у дослідженні проблеми зовнішньополітичної діяльності Великої Британії на європейському напрямку у другій половині ХХ ст. / Л. М. Ямпольська // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків : ОВС, 2005. – Вип. 19. – С. 44–55.