Історичні передумови становлення неформальної освіти в Державі Ізраїль

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бізнес-Інформ
Анотація
Стаття присвячена становленню системи неформальної освіти в Державі Ізраїль, з часів перших єврейських поселенців кінця ХІХ – початку ХХ століть до сучасності. Автор виділяє три основні етапи цього процесу і аналізує основні риси кожного з них. В статті також розглянуто основні напрямки сучасної неформальної освіти в Державі Ізраїль. Розглядаючи систему неформальної освіти Ізраїлю що становить одну з розвинутих систем неформальної освіти у світі, автор доходить висновку що ізраїльський досвід в даній сфері може бути корисним при будуванні системи неформальної освіти в Україні, а саме в контексті адаптації людей, що переїжджають на нове місце мешкання, роботи з військовослужбовцями, розвитку громадянської та патріотично спрямованої освіти. Статья посвящена становлению системы неформального образования в Государстве Израиль со времен первых еврейских поселенцев конца XIX - начала ХХ веков до современности. Автор выделяет три основных этапа этого процесса и анализирует основные черты каждого из них. В статье также рассмотрены основные направления современной неформального образования в Государстве Израиль. Рассматривая одну из самых развитых на сегодня систем неформального образования – систему не формального образования Израиля, автор приходит к выводу, что израильский опыт в данной сфере может быть полезным при строительстве системы неформального образования в Украине, а именно в контексте адаптации мигрантов, работы с военнослужащими, развития гражданской и патриотической направленности образования. The article is devoted to the formation of non-formal education in the State of Israel, from the time of the first Jewish settlers in the late XIX - early XX centuries up to the present time. The author distinguishes three main stages in this process and analyzes the main features of each one of them. The article also describes the main trends in the modern non-formal education in the State of Israel. While examining the system of non-formal education in Israel that is considered to be one of the most advanced non-formal education systems in the world - the author makes conclusion that the Israeli experience in this area may be useful while establishing the non-formal education in Ukraine, namely in the context of the adaptation of migrants, working with soldiers, developing the civil education as well as patriotism.
Опис
Ключові слова
неформальна освіта, іноземний досвід, молодь, армія, малі групи, підготовка педагогів, неформальное образование, иностранный опыт, молодежь, армия, малые группы, подготовка педагогов, non-formal education, foreign experience, young people, the army, small groups, training of teachers
Цитування
Компанієць О. В. Історичні передумови становлення неформальної освіти в Державі Ізраїль / О. В. Компанієць // Новий Колегіум . - 2016. - №1. - С. 70-72.