І. Ф. ПРОКОПЕНКО – ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 64.053.04

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто діяльність І. Ф. Прокопенка на посаді голови спеціалізованої вченої ради. Наявність спеціалізованої вченої ради у закладі вищої освіти свідчить про його потужність, забезпечує рейтинг у науковому просторі, впливає на характер і зміст діяльності педагогічного колективу в цілому. Головна ж функція спеціалізованої вченої ради, як відомо, це забезпечення умов для розгляду і проведення захистів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, для об’єктивного і всебічного оцінювання щодо їх відповідності встановленим вимогам. Іван Федорович Прокопенко був знаним ученим в Україні, йому належать численні праці з різної наукової проблематики: економіки, історії, історії педагогіки, педагогіки. Зазначено, що спеціалізована вчена рада з педагогіки під керівництвом Івана Федоровича була дієвим органом підготовки наукових кадрів як для нашого університету, так і для закладів вищої освіти України, зокрема м. Полтави, Запоріжжя, Сум, Києва, Мелітополя, Глухова, Бердянська, Одеси, Херсона, Вінниці. The publication examines the activities of I. F. Prokopenko as the chairman of the specialized scientific council. The presence of a specialized academic council in a higher education institution testifies to its power, ensures a rating in the scientific space, affects the character and the content of the activities of the teaching staff as a whole. The main function of the specialized academic council, as is well known, is to ensure the conditions for consideration and defense of dissertations for obtaining scientific degrees, for an objective and comprehensive assessment of their compliance with the established requirements. Ivan Fyodorovych Prokopenko was a well-known scientist in Ukraine, he has numerous works on various scientific issues: economics, history, history of pedagogy, pedagogy. It is noted that the specialized academic council on pedagogy under the leadership Ivana Fedorovycha was an effective body for the training of scientific personnel both for our university and for institutions of higher education in Ukraine, in particular the cities of Poltava, Zaporizhzhia, Sumy, Kyiv, Melitopol, Glukhov, Berdyansk, Odesa, Kherson, Vinnytsia.
Опис
Ключові слова
педагогічна діяльність, Прокопенко І. Ф., вчена рада, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, pedagogical activity, I. F. Prokopenko, academic council, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Золотухіна С. Т. І. Ф. Прокопенко – голова спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 / С. Т. Золотухіна, Л. А. Штефан // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 80–83.