Розвиток обдарованості дітей як напрям діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет, Запоріжжя; видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Статтю присвячено актуальному питанню організації діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти з розвитку здібностей і обдарувань дітей. З’ясовано, що в низці високорозвинених країн світу виявлення і освіта здібних, талановитих громадян стали напрямом державної політики та реалізуються в педагогічній практиці. Визначено проблеми в навчанні та вихованні обдарованих дітей в Україні. На державному рівні, в практиці вітчизняних закладів дошкільної та загальної середньої освіти «селекція талантів і геніїв» ще не набула системного характеру. Показано необхідність здійснення цілеспрямованої роботи із здібними та обдарованими дітьми, починаючи з перших років життя. Визначено, що така діяльність є складним педагогічним процесом, який має низку особливостей і проявляються суперечності, що зумовлено специфікою дошкільного віку. Обґрунтовано значення правильно організованого розвитку і виховання дитини в перші роки життя для розгортання в перспективі проявів обдарованості та її творчої самореалізації особистості. З’ясовано, що на етапі дошкільного дитинства в поведінці та діяльності дітей уже проявляються на рівні вище середнього загальні та спеціальні здібності. Показано сенситивність дошкільного віку для успішного розвитку творчості як важливої ознаки обдарованої особистості. Обдарованість у дитячі роки вважається особистісним, інтелектуальним і соціальним потенціалом дитини, а не сталою характеристикою. Увагу закцентовано на необхідності моделювання сприятливого й збагаченого середовища для прояву задатків, розвитку обдарувань, задоволення інтересів і потреб високоздібних і творчих дошкільників. Визначено важливість паритетного поєднання в роботі із потенційно обдарованими дітьми цілеспрямованого розвитку їхніх здібностей з різнобічним вихованням і соціалізацією. Показано можливості реалізації такого напряму роботи в сучасних умовах реформування української системи освіти. Доведено необхідність розвитку в студентів на високому рівні абнотивності, творчості, інноваційності, фасилятивності, емпатійності, рефлексивності як важливих професійних якостей педагога обдарованих дітей. Статья посвящена актуальному вопросу организации деятельности педагогических работников в сфере дошкольного образования по развитию способностей и дарований детей. Установлено, что в ряде высокоразвитых стран мира выявления и образование способных, талантливых граждан стали направлением государственной политики и реализуются в педагогической практике. Определены проблемы в обучении и воспитании одаренных детей в Украине. На государственном уровне, в практике отечественных учреждений дошкольного и общего среднего образования «селекция талантов и гениев» еще не приобрела системный характер. Показана необходимость осуществления целенаправленной работы со способными и одаренными детьми, начиная с первых лет жизни. Определено, что такая деятельность является сложным педагогическим процессом, который имеет ряд особенностей и противоречий, что обусловлено спецификой дошкольного возраста. Обосновано значение правильно организованного развития и воспитания ребенка в первые годы жизни для развертывания в перспективе проявлений одаренности и ее творческой самореализации личности. Выяснено, что на этапе дошкольного детства в поведении и деятельности детей уже проявляются на уровне выше среднего общие и специальные способности. Показано сенситивнисть дошкольного возраста для успешного развития творчества как важного признака одаренной личности. Одаренность в детские годы считается личным, интеллектуальным и социальным потенциалом ребенка, а не постоянной характеристикой. Внимание акцентировано на необходимости моделирования благоприятной среды для проявления задатков, развития дарований, удовлетворения интересов и потребностей високоспособных и творческих дошкольников. Определены важность паритетного сочетания в работе с потенциально одаренными детьми целенаправленного развития их способностей с разносторонним воспитанием и социализацией. Показаны возможности реализации такого направления работы в современных условиях реформирования украинской системы образования. Доказана необходимость развития у студентов на высоком уровне абнотивности, творчества, инновационности, фасилятивности, эмпатийности, рефлексивности как важных профессиональных качеств педагога одаренных детей. The article is devoted to the topical issue of organizing a special direction of activity of pedagogical workers in the field of preschool education on the development of abilities and talents of children. It was found that in a number of highly developed countries of the world the search and development of capable, talented citizens has become one of the areas of public policy, implemented in educational practice. Problems in education and upbringing of gifted children in Ukraine have been identified. It was found that at the state level, in the practice of domestic institutions of preschool and general secondary education, “selection of talents and geniuses” has not yet become a system. The necessity of purposeful work with gifted and gifted children from the first years of life is shown. It is determined that such activity is a complex pedagogical process, which has a number of features and contradictions due to the specifics of preschool age. The importance of properly organized development and upbringing of a child in the first years of life for the development in the future of signs of talent and its creative self-realization is substantiated. It was found that at the stage of preschool childhood in the behavior and activities of children already show general and special abilities at an average level. The sensitivity of preschool age for the successful development of creativity as an important characteristic of a gifted person is shown. It has been found that giftedness in childhood is considered a personal, intellectual and social potential of the child, and not a permanent characteristic. Possibilities of realization of such direction of work in modern conditions of reforming of system of the Ukrainian education are shown. The necessity of development of future teachers of gifted children in the course of higher education of innovativeness, creativity, innovation, facilitation, empathy, reflexivity as important professional qualities of a teacher of gifted children is determined.
Опис
Ключові слова
здібності, дитяча обдарованість, культурно-освітній простір, розвиток здібностей дошкільників, способности, детская одаренность, культурно-образовательный простор, развитие способностей дошкольников, abilities, children’s giftedness, cultural and educational space, development of the abilities of preschoolers
Цитування
Демченко О. П. Розвиток обдарованості дітей як напрям діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти / Демченко О. П. та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах / Класич. приват. ун-т. ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – № 72, Т. 1. – С. 47– 53.