РОЛЬ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В РОБОТІ ПРАВОЗНАВЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; ГО «Фонд розвитку науки та освіти «Інтелект»
Анотація
У статті зазначено визначальну роль духовно-інтелектуального розвитку особистості в роботі правознавців. Уточнено, що духовно інтелектуальний розвиток правознавців виявляється у вільному виборі способів професійної діяльності, побудові стратегії особистісного й професійного зростання, формуванні наукового світогляду. В статье отмечена определяющая роль духовно-интеллектуального развития личности в работе правоведов. Уточнено, что духовно интеллектуальное развитие правоведов выражается в свободном выборе способов профессиональной деятельности, построении стратегии личностного и профессионального роста, формировании научного мировоззрения. The article notes the decisive role of the spiritual and intellectual development of the individual in the work of lawyers. It has been clarified that the spiritual and intellectual development of lawyers is expressed in the free choice of methods of professional activity, the construction of a strategy for personal and professional growth, the formation of a scientific worldview.
Опис
Ключові слова
правознавці, розвиток, інтелектуальні вміння, креативне навчання, правоведы, развитие, интеллектуальные умения, креативное обучение, jurists, development, intellectual skills, creative learning
Цитування
Черновол-Ткаченко Р. І. Роль духовно-інтелектуального розвитку особистості в роботі правознавців / Р. І Черновол-Ткаченко, Т. С. Фідяєва // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосферно-онтологіч. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «Інтелект» ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 168–170.