ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглядається вплив засобів ритміки та хореографії на координаційні здібності молодших школярів. Мета роботи – апробація програми з визначення впливу засобів ритміки та хореографії на координаційні здібності учнів молодших класів. Учасники: у дослідженні взяли участь учнів 4-х класів (n=40), з них: 20 дівчат та 20 хлопців. Всі учасники були поділені на дві групи контрольну (КГ, n=20) та експериментальну (ЕГ, n=20). В ЕГ щотижня відбувалися 2 уроки хореографії й один урок фізичної культури. Учні КГ займалися за стандартною програмою НУШ і мали 2 уроки фізичної культури й один урок хореографії. Дослідження тривало 10 тижнів. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічні спостереження; тестування рухової підготовленості; методи математичної статистики. Результати. Встановлено, що під впливом розробленої програми, достовірні зміни між показниками хлопців КГ та ЕГ відбулися у всіх тестах (при p<0,05). У дівчат ЕГ суттєво зросли показники у тесті «Ритмічні рухи верхніх і нижніх кінцівок, за 20 секунд» (при p<0,01); також зміни відбулися в тестах 1, 2, 7, 8, 9 (при p<0,05). Проте, у тестах 3, 4, 5, 6 (силові тести) в ЕГ та КГ зросли показники, але достовірних змін не відбулося (при p>0,05). Доведено, що розроблена танцювальна програма позитивно впливає на розвиток рухових якостей дітей, сприяє позитивному емоційному стану, вимагає прояву активності та відповідальності. The work examines the influence of rhythmic and choreographic tools on the coordination abilities of younger schoolchildren. The purpose of the work is to test the program for determining the impact of rhythmic and choreographic tools on the coordination abilities of elementary school students. Participants: 4th grade students (n=40), 20 girls and 20 boys took part in the study. All participants were divided into two groups: control (CG, n=20) and experimental (EG, n=20). EG had 2 choreography lessons and one physical education lesson every week. The students of CG studied according to the standard program of NUS and had 2 lessons of physical culture and one lesson of choreography. The study lasted 10 weeks. Research methods: analysis of scientific and methodical literature; pedagogical observations; motor readiness testing; methods of mathematical statistics. The results. It was established that under the influence of the developed program, significant changes between the indicators of CG and EG boys occurred in all tests (at p<0.05). In the EG girls, the indicators in the test "Rhythmic movements of the upper and lower limbs, in 20 seconds" increased significantly (at p<0.01); also changes occurred in tests 1, 2, 7, 8, 9 (at p<0.05). However, in tests 3, 4, 5, 6 (power tests) the indicators in EG and CG increased, but there were no significant changes (at p>0.05). It has been proven that the developed dance program has a positive effect on the development of children's motor skills, promotes a positive emotional state, and requires the manifestation of activity and responsibility.
Опис
Ключові слова
ритміка, хореографія, фізична підготовленість, учні, урок, фізична культура, rhythm, choreography, physical fitness, students, lesson, physical culture
Цитування
Морозов Д. Особливості розвитку координаційних здібностей молодших школярів / Д. Морозов, І. Кривенцова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 127–134.