МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ НОРВЕГІЇ ДО РОБОТИ З СІМ’ЄЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто дослідження системи вищої педагогічної освіти Норвегії, як країни з найвищим у світі рівнем життя, найбільш високим показником індексу людського розвитку (ІЛР), одним із критеріїв якого є рівень освіти. Дослідження норвезького досвіду з метою його адаптації та впровадження в системі освіти України є одним з актуальних питань сьогодення. В статье рассмотрено исследование системы высшего педагогического образования Норвегии, как страны с самым высоким в мире уровнем жизни, наиболее высоким показателем индекса человеческого развития (ИЧР), одним из критериев которого является уровень образования. Исследования норвежского опыта с целью его адаптации и внедрения в системе образования Украины является одним из актуальных вопросов. The article examines the study of higher teacher education system in Norway, as the country with the highest standard of living in the world, the highest Human Development Index (HDI), one criterion of which is the level of education. The study of the Norwegian experience in order to adapt and implement it in the education system of Ukraine is one of the topical issues.
Опис
Ключові слова
порівняльна педагогіка, робота з сім’єю, підготовка вчителів в Норвегії, аспірантські роботи, сравнительная педагогика, работа с семьей, подготовка учителей в Норвегии, аспирантские работы, comparative pedagogy, work with family, Teacher training in Norway, postgraduate work
Цитування
Трухан Г. В. Методи дослідження проблеми підготовки майбутніх вчителів Норвегії до роботи з сім'єю / Г. Е. Трухан // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 103–105.