Науково-педагогічна практика здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка: досвід ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.
Анотація
У статті авторами представлено досвід науково-педагогічної практики здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка, виділено цільові і змістові аспекти. Угруповано види і форми відповідного практикування, проаналізовано процесуальний аспект. Презентовано досвід формування компетентностей у здобувачів на етапі організаційнтх заходів, основному та підсумковому етапах практики. Авторами представлено позицію здобувачів-практикантів про сильні сторони і перспективи оновлення програми науково-педагогічної практики за спеціальністю 051 Економіка. В статье авторами представлен опыт научно-педагогической практики соискателей второго магистерского уровня высшего образования, специальность 051 Экономика, выделены целевые и содержательные аспекты. Сгруппированы виды и формы соответствующего практикования, проанализирован процессуальный аспект. Представлен опыт формирования компетентностей у соискателей на этапе организационных мероприятий, основном и итоговом этапах практики. Авторами представлена ​​позиция соискателей-практикантов о сильных сторонах и перспективах обновления программы научно-педагогической практики по специальности 051 Экономика.In the article the authors present the experience of scientific and pedagogical practice of applicants for the second master's level of higher education, specialty 051 Economics, highlighted the target and content aspects. The types and forms of relevant practice are grouped, the procedural aspect is analyzed. The experience of forming competencies of applicants at the stage of organizational activities, the main and final stages of practice is presented. The authors present the position of applicants-interns on the strengths and prospects of updating the program of scientific and pedagogical practice in the specialty 051 Economics.
Опис
Ключові слова
вища освіта, здобувач магістерського рівня, науково-педагогічна практика, спеціальність "економіка", высшее образование, соискатель магистерского уровня, научно-педагогическая практика, специальность "экономика", higher education, master’s degree, scientific and pedagogical practice, specialty "economics"
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Науково-педагогічна практика здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти, спеціальність 051 економіка: досвід ХНПУ імені Г.С.Сковороди / В. В. Ворожбіт-Горбатюк, О. В. Мельникова, Г. А. Кабанська // Молодь і ринок. – 2021. – № 4. – С. 17–21