Підготовка вихователів до розвитку здібностей дітей в процесі музичної діяльності

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-12-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто проблему підготовка вихователів до розвитку здібностей дітей дошкільного віку в процесі музичної діяльності. Визначено можливості музичної діяльності в освітньому просторі, в процесі якої формується готовність вихователя до розвитку здібностей дітей дошкільного віку.В статье рассмотрена проблема подготовка воспитателей к развитии способностей детей дошкольного возраста в процессе музыкальной деятельности. Определены возможности музыкальной деятельности в образовательном пространстве, в процессе которой формируется готовность воспитателя к развитию способностей детей дошкольного возраста.The article considers the problem of preparing educators for development of abilities of preschool children in the process of musical activity. Possibilities of musical activity in the educational space, in the process are determined which forms the readiness of the educator to develop the abilities of children preschool age.
Опис
Ключові слова
вихователь, дитина, розвиток, музична діяльність, воспитатель, ребенок, развитие, музыкальная деятельность, educator, child, development, musical activity
Цитування
Кушнар Л. І. Підготовка вихователів до розвитку здібностей дітей в процесі музичної діяльності / Л. І. Кушнар // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали VI наук.-практ. конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищої освіти ф-ту дошкільної освіти, Харків, 16 груд. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Н. Г. Тарарак]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Ч.1. – С. 135–141.