Проблеми публічно-правового регулювання трудових відносин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було розкрито проблему публічно-правового регулювання трудових відносин. Дослідження цього питання пояснюється необхідністю чіткого розуміння мети та інтересу здійснення правового регулювання соціально-трудових відносин. Норми права визначають модель поведінки суб’єктів суспільних відносин, саме вони визначають можливість і необхідність такої поведінки суб’єктів, яку держава і суспільство вважають потрібною в тих чи інших умовах. В данной статье автором была раскрыта проблема публично-правового регулирования трудовых отношений. Исследование этого вопроса разъясняется необходимостью четкого понимания цели и энтузиазма воплощения правового регулирования социально-трудовых отношений. Нормы права определяют модель поведения субъектов общественных отношений, именно они определяют возможность и необходимость такого поведения субъектов, которую государство и общество считают нужным в тех или иных условиях. In this article, the author revealed the problem of public law regulation of labor relations. The study of this issue is explained by the need for a clear understanding of the purpose and interest of the legal regulation of social and labor relations. Norms of law determine the pattern of behaviour of subjects of social relations; it is they who determine the possibility and necessity of such behaviour of subjects, which the state and society consider necessary under certain conditions.
Опис
Ключові слова
трудові відносини, публічно-правове регулювання, суспільні відносини, трудовий договір, трудове право, трудовые отношения, публично-правовое регулирование, общественные отношения, трудовой договор, трудовое право, labor relations, public law regulation, public relations, employment contract, labor law
Цитування
Процевський В. О. Проблеми публічно-правового регулювання трудових відносин / В. О. Процевський // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 8–11.