Художнє освоєння феномену І. Котляревського в українській літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота присвячена художньому осягненню творчості Івана Котляревського в українській літературі. Об’єкт дослідження – життя і творчість Івана Котляревського. Предмет дослідження – відображення життя і творчості Івана Котляревського у біографічних, літературно-критичних дослідженнях, художній творчості. Завдання дослідження: розкрити творчу постать І. Котляревського й основні наративи його мистецького доробку; вивчити внесок І. Котляревського у розвиток української літератури; проаналізувати біографічні й літературно-критичні розвідки з розкриття феномену І. Котляревського; встановити особливості наслідування творчості І. Котляревського в українській літературі; розкрити значення феномену І. Котляревського для еволюційного поступу вітчизняного літературного процесу. Методи дослідження: порівняльно-історичний, біографічний, аналіз, узагальнення біографічних і літературно-критичних праць. У науковій роботі розкрито творчу постать І. Котляревського, основні наративи творчості митця, його внесок у розвиток української літератури. У дослідженні також проаналізовано біографічні й літературно-критичні праць про І. Котляревського, визначено їх роль у розкритті феномену митця. Науковим дослідженням охоплено наслідування творчості І. Котляревського в українській літературі, встановлено значення феномену І. Котляревського для еволюційного поступу вітчизняного літературного процесу. У межах наукового пошуку також проаналізовано програмові вимоги до вивчення творчості І. Котляревського в школі, методи і прийоми вивчення творчості І. Котляревського на уроках української літератури; розроблено методичну модель уроку за творчістю І. Котляревського. The research work is devoted to the artistic comprehension of Ivan Kotliarevskyi's work in Ukrainian literature. The object of research is the life and work of Ivan Kotliarevskyi. The subject of the research is the reflection of Ivan Kotliarevskyi's life and work in biographical, literary and critical studies, and artistic creativity. Objectives of the study: to reveal the creative figure of I. Kotliarevsky and the main narratives of his artistic work; to study the contribution of I. Kotliarevsky to the development of Ukrainian literature; to analyze biographical and literary-critical studies on the phenomenon of I. Kotliarevsky; to establish the peculiarities of imitation of I. Kotliarevsky's work in Ukrainian literature; to reveal the significance of the phenomenon of I. Kotliarevsky for the evolutionary development of the national literary process. Research methods: comparative and historical, biographical, analysis, generalization of biographical and literary critical works. The research paper reveals the creative figure of I. Kotliarevskyi, the main narratives of the artist's work, and his contribution to the development of Ukrainian literature. The research also analyzes biographical and literary-critical works about I. Kotliarevskyi, determines their role in revealing the phenomenon of the artist. The research covers the imitation of I. Kotliarevskyi's work in Ukrainian literature, establishes the significance of I. Kotliarevskyi's phenomenon for the evolutionary progress of the national literary process. The research also analyzes the program requirements for studying the works of I. Kotliarevsky at school, methods and techniques for studying the works of I. Kotliarevsky in Ukrainian literature lessons; a methodological model of a lesson on the works of I. Kotliarevsky is developed.
Опис
Ключові слова
Іван Котляревський, літературна критика, біографія, українська літературна мова, українська література, Ivan Kotliarevsky, literary criticism, biography, Ukrainian literary language, Ukrainian literature
Цитування
Соломка А. М. Художнє освоєння феномену І. Котляревського в українській літературі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / А. М. Соломка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2024. – 70 с. : табл.
Колекції