Художнє освоєння феномену І. Котляревського в українській літературі

dc.contributor.authorСоломка, А. М.
dc.date.accessioned2024-02-20T13:05:51Z
dc.date.available2024-02-20T13:05:51Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractНаукова робота присвячена художньому осягненню творчості Івана Котляревського в українській літературі. Об’єкт дослідження – життя і творчість Івана Котляревського. Предмет дослідження – відображення життя і творчості Івана Котляревського у біографічних, літературно-критичних дослідженнях, художній творчості. Завдання дослідження: розкрити творчу постать І. Котляревського й основні наративи його мистецького доробку; вивчити внесок І. Котляревського у розвиток української літератури; проаналізувати біографічні й літературно-критичні розвідки з розкриття феномену І. Котляревського; встановити особливості наслідування творчості І. Котляревського в українській літературі; розкрити значення феномену І. Котляревського для еволюційного поступу вітчизняного літературного процесу. Методи дослідження: порівняльно-історичний, біографічний, аналіз, узагальнення біографічних і літературно-критичних праць. У науковій роботі розкрито творчу постать І. Котляревського, основні наративи творчості митця, його внесок у розвиток української літератури. У дослідженні також проаналізовано біографічні й літературно-критичні праць про І. Котляревського, визначено їх роль у розкритті феномену митця. Науковим дослідженням охоплено наслідування творчості І. Котляревського в українській літературі, встановлено значення феномену І. Котляревського для еволюційного поступу вітчизняного літературного процесу. У межах наукового пошуку також проаналізовано програмові вимоги до вивчення творчості І. Котляревського в школі, методи і прийоми вивчення творчості І. Котляревського на уроках української літератури; розроблено методичну модель уроку за творчістю І. Котляревського. The research work is devoted to the artistic comprehension of Ivan Kotliarevskyi's work in Ukrainian literature. The object of research is the life and work of Ivan Kotliarevskyi. The subject of the research is the reflection of Ivan Kotliarevskyi's life and work in biographical, literary and critical studies, and artistic creativity. Objectives of the study: to reveal the creative figure of I. Kotliarevsky and the main narratives of his artistic work; to study the contribution of I. Kotliarevsky to the development of Ukrainian literature; to analyze biographical and literary-critical studies on the phenomenon of I. Kotliarevsky; to establish the peculiarities of imitation of I. Kotliarevsky's work in Ukrainian literature; to reveal the significance of the phenomenon of I. Kotliarevsky for the evolutionary development of the national literary process. Research methods: comparative and historical, biographical, analysis, generalization of biographical and literary critical works. The research paper reveals the creative figure of I. Kotliarevskyi, the main narratives of the artist's work, and his contribution to the development of Ukrainian literature. The research also analyzes biographical and literary-critical works about I. Kotliarevskyi, determines their role in revealing the phenomenon of the artist. The research covers the imitation of I. Kotliarevskyi's work in Ukrainian literature, establishes the significance of I. Kotliarevskyi's phenomenon for the evolutionary progress of the national literary process. The research also analyzes the program requirements for studying the works of I. Kotliarevsky at school, methods and techniques for studying the works of I. Kotliarevsky in Ukrainian literature lessons; a methodological model of a lesson on the works of I. Kotliarevsky is developed.
dc.identifier.citationСоломка А. М. Художнє освоєння феномену І. Котляревського в українській літературі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / А. М. Соломка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2024. – 70 с. : табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14027
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectІван Котляревський
dc.subjectлітературна критика
dc.subjectбіографія
dc.subjectукраїнська літературна мова
dc.subjectукраїнська література
dc.subjectIvan Kotliarevsky
dc.subjectliterary criticism
dc.subjectbiography
dc.subjectUkrainian literary language
dc.subjectUkrainian literature
dc.titleХудожнє освоєння феномену І. Котляревського в українській літературі
dc.title.alternativeThe artistic development of the phenomenon of I. Kotliarevskyi in Ukrainian literature
dc.typeOther
Файли
Колекції