Китайські педагоги про роль народної музики у вихованні дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
Аналіз науково-педагогічних і практично-методичних публікацій китайських педагогів показав, що в епоху цивілізаційної глобалізації актуальною стає проблема збереження етнокультурної унікальності і виховання дітей на основі традиційного народного мистецтва. Виявлено три напрями досліджень: 1. Загальнометодологічні питання впливу народної творчості на всебічний розвиток дітей. 2. Дослідження значення народної музики для розвитку дитячої музичної грамотності. 3. Дослідження використання народної музики в дитячому садку. Анализ научно-педагогических и практически-методических публикаций китайских педагогов показал, что в эпоху цивилизационного глобализации актуальной становится проблема сохранения этнокультурной уникальности и воспитания детей на основе традиционного народного искусства. Выявлено три направления исследований: 1. Общеметодологические вопросы влияния народного творчества на всестороннее развитие детей. 2. Исследование значение народной музыки для развития детской музыкальной грамотности. 3. Исследование использования народной музыки в детском саду. An analysis of the scientific pedagogical and methodological publications of Chinese teachers showed that in the era of civilizational globalization, the problem of maintaining ethnocultural uniqueness and raising children based on traditional folk art becomes urgent. Three areas of research were identified: 1. General methodological issues of the influence of folk art on the comprehensive development of children. 2. A study of the importance of folk music for the children's musical literacy development. 3. Research on the use of folk music in kindergarten.
Опис
Ключові слова
Китай, діти дошкільного віку, народна музика, виховання, розвиток, дитячий садок, дети дошкольного возраста, народная музыка, воспитание, развитие, детский сад, China, preschool children, folk music, education, development, kindergarten
Цитування
Чжан Хао. Китайські педагоги про роль народної музики у вихованні дітей дошкільного віку / Чжан Хао , К. А. Юр’єва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 64–67.