Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5901
Title: Китайські педагоги про роль народної музики у вихованні дітей дошкільного віку
Other Titles: Китайские педагоги о роли народной музыки в воспитании детей дошкольного возраста
Chinese teachers on the role of folk music in the education of preschool children
Authors: Чжан, Хао
Юр’єва, К. А.
Chzhan, Khao
Yuryeva, К.
Keywords: Китай
діти дошкільного віку
народна музика
виховання
розвиток
дитячий садок
дети дошкольного возраста
народная музыка
воспитание
развитие
детский сад
China
preschool children
folk music
education
development
kindergarten
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Citation: Чжан Хао. Китайські педагоги про роль народної музики у вихованні дітей дошкільного віку / Чжан Хао , К. А. Юр’єва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 64–67.
Abstract: Аналіз науково-педагогічних і практично-методичних публікацій китайських педагогів показав, що в епоху цивілізаційної глобалізації актуальною стає проблема збереження етнокультурної унікальності і виховання дітей на основі традиційного народного мистецтва. Виявлено три напрями досліджень: 1. Загальнометодологічні питання впливу народної творчості на всебічний розвиток дітей. 2. Дослідження значення народної музики для розвитку дитячої музичної грамотності. 3. Дослідження використання народної музики в дитячому садку. Анализ научно-педагогических и практически-методических публикаций китайских педагогов показал, что в эпоху цивилизационного глобализации актуальной становится проблема сохранения этнокультурной уникальности и воспитания детей на основе традиционного народного искусства. Выявлено три направления исследований: 1. Общеметодологические вопросы влияния народного творчества на всестороннее развитие детей. 2. Исследование значение народной музыки для развития детской музыкальной грамотности. 3. Исследование использования народной музыки в детском саду. An analysis of the scientific pedagogical and methodological publications of Chinese teachers showed that in the era of civilizational globalization, the problem of maintaining ethnocultural uniqueness and raising children based on traditional folk art becomes urgent. Three areas of research were identified: 1. General methodological issues of the influence of folk art on the comprehensive development of children. 2. A study of the importance of folk music for the children's musical literacy development. 3. Research on the use of folk music in kindergarten.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5901
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чжан Хао, Юр’єва К. А. .pdf983.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.