Підготовка вихователів до організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти (історичний аспект)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються особливості та зміст підготовки вихователів до організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти в 60-70-ті рр. ХХ століття. Установлено, що питаннями підвищення кваліфікації дошкільних працівників опікувалися районні методичні кабінети та методичні об‟єднання, завідувачі і вихователі-методисти закладів дошкільної освіти, методичні об‟єднання, які працювали на громадських засадах, школи передового педагогічного досвіду, спеціальні курси для вихователів закладів дошкільної освіти. З‟ясовано, що зміст підготовки вихователів до організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти в 60 – 70-ті рр. ХХ століття включав: допомогу щодо виконання програми «Виховання у дитячому садочку», надання вихователям кваліфікованої допомоги з питань виконання освітньої програми, контроль за організацією самоосвітньої роботи вихователів, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду; обмін досвідом як між вихователями різних груп, так і між закладами дошкільної освіти; установлення тісних зв‟язків із керівниками та педагогічними колективами шкіл і з громадськістю; участь вихователів у методичній роботі міста та району; удосконалення та активізацію методів виховання й навчання дітей дошкільного віку; вивчення нових програм виховання в дитячому садку; співробітництво з практичними працівниками, з вихователями інших закладів дошкільної освіти; знайомство вихователів ЗДО із нормативно-правовою базою та програмно-методичними матеріалами; надання рекомендацій щодо упровадження існуючих програм у практику роботи закладів дошкільної освіти; організацію навчання вихователів щодо складання методичної документації, форм та методів перевірки знань і навичок дітей дошкільного віку; ознайомлення вихователів із особливостями виховання та навчання дітей від першого року життя до підготовки дітей до школи та ін. Кращим вихователям радилось узагальнювати власний досвід, широко оприлюднювати його на науково-практичних конференціях різного рівня, педагогічних читаннях, семінарах, публікувати статті, вдосконалювати теорію та практику дошкільного виховання. The article analyzes the features and content of training educators to organize methodological work in preschool education institutions in the 60-70s of the XXth century. It has been stated that the issues of professional development of preschool workers were controled by district methodical offices and methodological associations, heads and educators-methodologists of preschool educational institutions, methodical associations that worked on a voluntary basis, schools of advanced pedagogical experience, special courses for educators of preschool education institutions. It has been found that the content of training educators to organize methodological work in preschool education institutions in the 60-70's of the XXth century included assistance in implementing the program "Education in kindergarten", providing educators with qualified assistance in implementing the educational program, control for the organization of self-educational work of educators; studying, generalization and implementation of advanced pedagogical experience; exchange of experience both between educators of different groups and between preschool institutions; establishing close relationship with school principals and teaching staff and the public; participation of educators in the methodological work of the city and district; improvement and intensification of teaching methods; study of new educational programs in kindergarten; cooperation with practitioners, educators of other preschool institutions; acquaintance of educators of a preschool education institution with normative-legal base and program-methodical materials; providing recommendations for the implementation of existing programs in the practice of preschool education institutions; organization of training of educators on the maintenance of methodological documentation, forms and methods of testing preschool children's knowledge and skills; acquaintance of educators with features of education and training children from the first year of life to preparation of children for school, etc. The best educators were advised to summarize their own experience, widely publish it at scientific and practical conferences of various levels, pedagogical readings, seminars, publish articles, improve the theory and practice of preschool education.
Опис
Ключові слова
методична робота, заклад дошкільної освіти, вихователь, підготовка, зміст, особливості, methodological work, preschool institution, educator, preparation, content, features
Цитування
Танько Т. П. Підготовка вихователів до організації методичної роботи в закладах дошкільної освіти (історичний аспект) / Т. П. Танько, Н. Г. Тарарак // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2020. – Вип. 49. – С. 102–112.